Vad är CMIP, ENSEMBLES och CORDEX?

Det förekommer en mängd förkortningar i det internationella samarbetet inom klimatmodellering. Här beskrivs kortfattat några ofta förekommande.

CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) är ett internationellt samarbetsprojekt där flera forskningsinstitut arbetar med koordinerade globalmodellexperiment. När modellerna körs på samma sätt blir det lättare att jämföra och använda resultaten. CMIP-resultat är en del av materialet för IPCC:s sammanfattande analyser. CMIP5 användes som underlag till IPCC AR5-rapporteringen.

EU-projektet ENSEMBLES syftade till att kvantifiera osäkerheter i klimatscenarier för 2000-talet genom koordinerade regionala modellexperiment över Europa. De av SMHI tidigare använda SRES-baserade scenarierna är huvudsakligen från ENSEMBLES-projektet.

CORDEX (Coordinated Regional Downscaling Experiment) är ett internationellt koordinerat ramverk som ska producera en förbättrad generation regionala klimatscenarier för användning i effekt- och anpassningsstudier. CORDEX kommer att skapa en ensemble av flera dynamiska och statistiska regionala modeller drivna av flera globalmodeller från CMIP5.  CORDEX ska täcka alla jordens landområden.

Regioner i CORDEX-samarbetet
De olika regioner som ingår i CORDEX-samarbetet. Förstora Bild