Länkar till klimatanpassning

Här listas exempel på rapporter och webbsidor till stöd för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen

Portalen ett stöd för den som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad svenska myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

www.klimatanpassning.se/

EU adaptation to climate change

ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm

I april 2013 antog Europeiska kommissionen en EU-strategi för klimatanpassning.

EUs strategi för klimatanpassning (Sveriges riksdag, 2013)

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/EUs-strategi-for-klimatanpass_H006FPM102/

EUs strategi för klimatanpassning på svenska.

EU climate adaptation

www.climateadaptation.eu

Websidan syftar till att hjälpa dem som letar efter en sammanfattning över konsekvenser av klimatförändringar i sitt land eller intresseområde.

climate-adapt.eea.europa.eu/

På EUs climate adapt sida finns t.ex. en flik Tools. En är Adaptation Support Tool  framtagen av Climate-ADAPT för att hjälpa användare som är involverade i att utveckla riktlinjer för klimatanpassning.

Climate adaptation: Risk, uncertainty and decision-making (UKCIP, 2003)

www.ukcip.org.uk/wordpress/wp-content/PDFs/UKCIP-Risk-framework.pdf

En omfattande teknisk rapport (166s) från UK climate impact programme. Något ålderstigen men ger fortfarande många bra tips för beslutsfattande.

Vad är rättvis klimatanpassning? (climatools, 2012)

www.foi.se/Global/Kunder%20och%20Partners/Projekt/Climatools/Rapporter%20och%20artiklar/Rattvis%20klimatanpassning.pdf

En filosofisk introduktion till kommunala beslutsfattare om klimatfrågor och rättvisa på det lokala planet.

Klimatanpassning i Sverige – en översikt (Nationell plattform, 2010)

www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/nationell_plattform/Rapport_Nat_sam_klimatanpass_atgarder_webb.pdf

Den Nationella plattformen för arbete med naturolyckor har sammanställt aktiviteter och resultat från myndigheternas uppdrag avseende klimatanpassning.

Klimatanpassning (Klimatkommunerna) (webbsidor)

www.klimatkommunerna.se/sv/Tips-och-material/Klimatanpassning/

www.klimatkommunerna.se/sv/Tips-och-material/Klimatanpassning/Mer-om-klimatanpassning/

Klimatkommunernas syn på klimatanpassning med exempel från enskilda kommuner.

Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser: Från sårbarhetsbedömning till sårbarhetshantering (CSPR-rapport, 2011)

www.cspr.se/verktygsladan?l=sv

Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) har gjort en verktygslåda som hjälp vid klimatanpassning, framförallt till den som vill klimatanpassa sin kommun eller organisation.

Klimatanpassning i fysisk planering (Länsstyrelserna, 2012) En omfattande (161 s) vägledning från länsstyrelserna framtagen för att ge tips och råd främst till kommunernas planerare och berörda tjänstemän.www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/klimatanpassning-i%20fysisk-planering-vagledning-fran-lansstyrelserna.pdf

Klimatanpassningsguide – en introduktion till klimatanpassning i V:a Götalands län (Lst, 2012)

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/201203.pdf

En skrift (20s) som syftar till att sprida kunskap om klimatanpassning samt inspirera och vägleda för att påbörja arbetet.

Stigande vatten (V:a Götalands och Värmlands län, 2011)En handbok (76 s) för fysisk planering i översvämningshotade områden.www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/2011-72.pdf

Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering (MSB, 2012) Rapporten (37s) sammanfattar en inventering av som sammanställts inom ramen för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor.www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26229.pdf

Klimatanpassning i planering och byggande (Boverket, 2010) Rapport av ett regeringsuppdrag om av hur tillämpningen av systemet för planering och byggande i kommunerna kan främja klimatanpassningen. Rapporten har texter med karaktär av allmänna råd.www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/klimatanpassning-i-planering-och-byggande-webb.pdf

Mångfunktionella ytor (Boverket, 2010)

www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2010/mangfunktionella-ytor/

Rapporten (90 s) behandlar klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur.

Grönytor för en klimatanpassad stad (BTH-kandidatarbete, 2013)

www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/bb96887fee94a748c1257c360023716c/$file/bth2013ashman.pdf

Fallstudier från Göteborg och Malmö.

Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll (VTI, 2012)

www.vti.se/en/publications/pdf/climate-change-adaptation-of-road-construction-operation-and-maintenance.pdf

Rapporten (77s) är en redovisning av en temastudie och beskriver bland annat faktorer viktiga att analysera för vägkonstruktioner i förändrat klimat.

Klimatanpassad skogsskötsel (LU, 2013)En enkel folder om skogsskötsel.

www4.lu.se/upload/cec/BECC/Klimatanpassad_skogsskotsel_02_2013_final.pdf

Lathund för klimatanpassade skogsväger

En kortfattat punktlista vid projektering.www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/vagar/Skogsbilvagar-och-andra-enskilda-vagar/Behover-vi-fler-och-battre-vagar/Vagen-och-klimatet/Lathund-for-klimatanpassad-projektering/?si=DAA74A4BDB6635F1B6CC53C58C599284&rid=1983690368&sn=SFSearchIndex