Hur påverkas verksamheten av rådande klimat?

Rådande klimat

Saknas kunskap om hur verksamheten påverkas av nuvarande klimatet, så är det mycket svårt att få ut något konkret ur en studie av påverkan av klimatförändringar. Det viktigaste steget i en anpassningsstrategi för framtida klimat är att undersöka om verksamheten är anpassad till rådande klimat. Följande frågeställningar kan vara av intresse:

  • Hur relaterar verksamheten till väder och klimat? Är t.ex. produktionen beroende av väder- eller vattenförhållanden?  Är byggnader anpassade till rådande klimat avseende inomhuskomfort?
  • Hur har verksamheten påverkats av tidigare väderhändelser, till exempel ovanligt varma eller kalla säsonger, eller olika extrema vädersituationer som exempelvis skyfall?
  • Vad var konsekvenserna?
  • Har problemen åtgärdats? Har det varit möjligt att utvärdera åtgärderna vid liknande situationer efteråt?
  • Är det möjligt att identifiera kritiska tröskelvärden för när verksamheten störs? Har dessa tröskelvärden tidigare överskridits eller varit nära att överskridas?
  • Påverkas verksamheten av andra mänskliga aktiviteter som kan tänkas ha en större påverkan än klimatförändringar? Till exempel reglering av älvar, markanvändning, hårdgjorda ytor.

Vissa verksamheter har redan en ingående kunskap i hur den påverkas av klimat och väder, medan andra helt saknar denna insikt. En anpassningsstudie kan även innebära planering för ny verksamhet eller geografisk förflyttning, vilket skapar behov av att undersöka och jämföra klimatet för olika platser och/eller vattenförhållanden. En ingående studie av verksamheten inom rådande klimat ger en god kunskap om vad som är intressant att undersöka för framtida klimatförändringar.

Under rådande klimat finns eventuellt även möjligheten att studera hur andra faktorer påverkar verksamheten. Ökad urbanisering kan påverka översvämningsrisker med fler hårdgjorda ytor och eventuellt ökad närhet till vattendrag. Med förtätning i städerna kan mikroklimatet förändras och innebära ökad känslighet för värmeböljor.