Hur kan klimatscenarier användas?

Klimatscenarier är framtagna för att beskriva klimatets tänkbara utveckling. De är en ingrediens av många som behövs för att klimatanpassa.

Klimatscenarier kan användas på olika sätt. Utdata från klimatmodeller kan vara indata till effektmodeller för att studera hur olika sektorer påverkas av förändrat klimat. Klimatscenariodata kan aggregeras som olika klimatindex för att ge olika verksamheter information som är hanterbar t.ex. graddagar, växtsäsong. Kartor, diagram, tabeller och texter är sammantaget hjälpmedel för att beskriva hur klimatet kan komma att utvecklas i framtiden.

För att kunna använda klimatscenarier behövs dels förståelse för vad klimatscenarierna visar. Ännu viktigare är att användaren kan det område/ den verksamhet som ska klimatanpassas, och dess relation till klimatet.