Hur hanterar vi osäkerheter?

Osäkerhet är en del i processen att fatta beslut. Frågan om klimatets utveckling skiljer sig därvidlag inte från andra osäkerheter om framtiden.

Ju längre beräkningskedjor ju fler osäkerheter införs. I resonemanget om klimatmodellering diskuterades osäkerheter i modellberäkningarna. Dessa finns kvar i effektstudierna. Dessutom införs fler osäkerheter i och med att ytterligare modeller används och beräkningar och antaganden görs. 

Osäkerheter måste alltså kunna hanteras.  De är en del av själva frågeställningarna om framtiden. Osäkerhet är en del av allt beslutsfattande som sker dagligen i samhället. Jämför exempelvis med ekonomiska frågeställningar som berör valutor, räntor och utvecklingen på börsen. 

Ensembleteknik en fördel

Allt är dock inte osäkert vad gäller klimatutvecklingen och effekter av densamma. Metoden SMHI vanligen tillämpar för hydrologiska effektstudier innebär att flera möjliga klimatscenarier ingår, en så kallad ensemble. Resultaten bearbetas statistiskt för att öka kvaliteten i analysen och att identifiera trender som är generella mellan olika scenarier. För att utnyttja fördelarna med ensembleanalys bör det finnas ett visst mått av variation. Speciellt gäller detta klimatsimuleringar, då det är önskvärt att täcka in ett stort antal möjliga och olika scenarier som kan medföra mycket olika effekter. Om liknande förändringar erhålls i flera klimatscenarier bedöms de således mer troliga än om resultaten är mer spretiga.

Spridningen i resultat kan vara betydande för en del klimatvariabler, vilket delvis beror på att olika modeller beskriver klimatologiska processer på olika sätt, exempelvis återkopplingsprocesser som påverkar förhållandet mellan atmosfärisk koncentration av växthusgaser och temperatur.

Det ligger i frågeställningens natur att det är svårt att på förhand definiera ett mått på responsen för ökade emissioner av växthusgaser, då detta är en effekt som modellerna syftar till att studera. Således är tillgången till flera olika klimatmodeller en stor fördel. Trender i respons som observeras i flertalet klimatmodeller och för flertalet utsläppsscenarier är därför att betrakta som mer robust eftersom samma resultat uppnåtts från olika oberoende förutsättningar. Om resultaten från olika modeller och utsläppsscenarier är mycket olika är osäkerheten större.

”Låt inte sikten skymmas av osäkerheter”

          Ulrika Björkstén, Vetenskapsradion, kommenterar IPCCs rapport.