Effektstudier till stöd

Klimatscenarier ger svar på frågor om klimatets tänkbara utveckling i framtiden. Effektstudier görs för att belysa hur klimatets förändringar påverkar olika sektorer. Det kan exempelvis gälla biologiska system eller vattentillgång.

För att titta på hur olika sektorer påverkas av klimatförändringar behövs oftast information om meteorologiska variabler som nederbörd och temperatur. Det kan dock vara svårt att direkt utifrån sådan information bedöma effekter för olika sektorer.

Kunskap om hur vattenförhållanden kan komma att ändras är också viktigt.  Andra frågor kan gälla grödors eller skogens tillväxt, risker för skogsbränder eller djurarters utbredning.

Med effektstudier menar vi analyser där klimatscenarier används för att studera andra effekter av klimatförändringen än de meteorologiska. I detta avsnitt behandlas effektstudier översiktligt, med fokus på hydrologiska sådana.

Effektstudier kan vara viktiga underlag i klimatanpassningsstudier.

Helge Å
Foto Länsstyrelsen Skåne