Effekter på olika sektorer

Olika verksamheter och miljöer påverkas inte på samma sätt av förändringar av olika faktorer. Dessutom kan det geografiska läget göra att samma typ av verksamhet men på olika platser i landet påverkas olika (ex. skidanläggningar). Klimatförändringarna har alltså olika konsekvenser för olika sektorer i samhället.  

I Kunskapsbanken på smhi.se kan man läsa om hur olika sektorer kan påverkas av klimatförändringarna och vilka faktorer som är viktiga för respektive sektor; skogsbruk, jordbruk, rennäring och fiske, stadsplanering och bebyggelse, energisektorn, teknisk infrastruktur, försäkrings- och finansbransch, turism och hälsoeffekter. Andra områden som behandlas är Östersjön och vattenflöden.

En del av de faktorer som påverkar sektorerna är direkt relaterade till meteorologiska variabler som vi kan få information om från klimatmodeller ex. temperatur och nederbörd. Andra faktorer behöver räknas fram via hydrologiska modeller (effektstudier) t.ex. flöden men även tjäle och grundvatten. När det gäller exempelvis skogstillväxt, utvecklingen av skadegörare i jordbruket och virussjukdomar behövs andra modellredskap för att beskriva framtida förhållanden. Dessa effektstudier använder klimatscenarier som drivdata för beräkningar eller som underlag för bedömningar.

Det finns även arbeten där klimatmodeller kopplas samman med effektmodeller så att ett utbyte av information mellan modellerna sker under beräkningarna. Det blir en interaktion (samverkan) mellan systemen. Här är ett exempel:

När klimatet förändras ändras förutsättningarna för naturen, vegetationens sammansättning förändras och det påverkar klimatet. I vanliga klimatmodeller är beskrivningen av vegetationen statisk dvs. den förändras inte med tiden. I kopplade modeller sker en mer dynamisk utveckling.  Klimatmodellen gör beräkningar av klimatvariabler som matas in i vegetationsmodellen, som i sin tur utför beräkningar av vegetationen som tillförs klimatmodellen. Detta sker kontinuerligt under beräkningarnas gång.  Det är ett exempel på den forskning som bedrivs för att utveckla klimatmodellerna.

Trafikplats sid 2
Kraftverk sid 2