Förklaringar till scenariernas olika variabler

Klimatindexens namn
Indexnamn Variabel Förklaring Enhet
mean Flera olika Medelvärde under år/säsong/månad samma som variabeln
sum Flera olika Summa under samma som variabeln
    år/säsong/månad  
max Flera olika Maximalt värde under år/säsong/månad samma som variabeln
CDD20 Dygnsmaxtemp Graddagar över +20ºC (”cooling degree days”) graddagar
dayBreakup Sjöis Dagnummer för islossning dagnummer
dayVegStart2 Dygnsmedeltemp Vegetationsperiodens start, +2ºC tröskeltemperatur dag nr
dayVegStart5 Dygnsmedeltemp Vegetationsperiodens start, +5ºC tröskeltemperatur dag nr
dayVegEnd5 Dygnsmedeltemp Vegetationsperiodens slut, +5ºC tröskeltemperatur dag nr
DDGT20 Dygnsmedeltemp Graddagar över +20ºC graddagar
DDGT8VegPeriod5 Dygnsmedeltemp Graddagar över +8ºC under vegetationsperioden, definierad av +5ºC tröskeltemperatur graddagar
GT05LE0 Regnnederbörd Dygnsmaxtemp Antal dagar under året då maxtemperaturen är <0ºC och nederbörden är >0,5 mm. dagar
HDD17 Dygnsmedeltemp Graddagar under +17ºC (”heating degree days”) graddagar
lastSpringFrost Dygnsmintemp Sista dag under första halvåret då mintemperaturen <0ºC dag nr
  Snötäckets vatteninnehåll    
maxDrySpell1 Nederbörd Längsta sammanhängade period med nederbörd <1 mm/dag dygn/år
maxHWaveGT20 Dygnsmaxtemp Längsta sammanhängande period då maxtemperaturen >20ºC antal dagar
maxRunSum7 Nederbörd Största nederbördsmängd under en 7-dygnsperiod mm/7dygn
n0to10 Snötäcke Antal dagar med snödjup 0-10 cm antal dagar
n10to20 Snötäcke Antal dagar med snödjup 10-20 cm antal dagar
nDryDay1 Nederbörd Antal dagar då dygnsnederbörden ej överstigit 1 mm antal dagar
nFrostDays Dygnsminimitemp Antal dagar då mintemperaturen <0ºC (”frostnätter”) antal dagar
nGT10 Nederbörd Antal dagar över 10 mm (”kraftig nederbörd”) antal dagar
nGT15 Sjöis Antal dagar med sjöis tjockare än 15 cm antal dagar
nGT20 Dygnsmaxtemp Antal dagar då maxtemperaturen >20ºC antal dagar
nGT21 Byvind Antal dagar med vindbyar >21m/s antal dagar
nGT25 Nederbörd Antal dagar över 25 mm (”extrem nederbörd”) antal dagar
nGT90GT10 Relativ fuktighet och Dygnsmedeltemp Antal tillfällen då relativa fuktigheten >90% och T2m>10ºC antal tillfällen
nLT100 Molnbasens höjd Antal dagar med lägsta molnbas under 100 m Antal dagar
nLTminus7 Yttemperaturen Antal dagar då ytans temperatur understiger -7ºC antal dagar
nSnowCover Snötäcke Antal dygn med snötäcke antal dagar
nTropNight Dygnsminimitemp Antal dagar då mintemperaturen >20ºC (”tropiska nätter”) antal dagar
nVegPeriod2 Dygnsmedeltemp Vegetationsperiodens längd, +2ºC tröskeltemperatur antal dagar
nVegPeriod5 Dygnsmedeltemp Vegetationsperiodens längd, +5ºC tröskeltemperatur antal dagar
nZeroCross Dygnsminimitemp och dygnsmaxtemperatur Antal dagar då både mintemperaturen är <-1ºC och maxtemperaturen är >+1ºC antal dagar

 

Följande tumregler gäller huvudsakligen för indexnamnen:

  • Index som börjar på ”n” avser antal dagar då något förhållande förekommer.
  • Index som innehåller ”GT” eller ”LT” indikerat att ett tröskelvärde ska överskridas (”greater than”) respektive underskridas (”less than”).
  • Index som innehåller ”DD” avser graddagar (”degree days”).
  • Index som börjar med ”day” avser ett datum (dag nummer från årets början).

Vegetationsperiodens längd utgår alltid från årets början. Vegetationsperioden start beräknas från och med den fjärde dagen i en sammanhängande period med temperatur över tröskelvärdet. Vegetationsperiodens slut är den fjärde dagen i den sista sammanhängande 4-dagarsperioden. Om temperaturen under hela året överskrider tröskelvärdet så blir alltså vegetationsperiodens längd 356 dagar om simulerat år omfattar 360 dagar (360-4).

Andra index (maxDrySpell, maxHWaveGT25) som avser längden av en sammanhängande period beräknas från starten då förhållandet påbörjades upp till slutet på avsedd period. Ett teoretiskt exempel är om torrperiodens längd skulle beräknas månadsvis (detta görs dock ej). Någonstans i Medelhavsregionen börjar torrperioden första maj och avslutas 15 september. Då blir torrperiodens längd för maj 30 dagar, för juni 60 dagar osv. ända till september då torrperiodens längd uppgår till 135 dagar. Detta beräkningssätt har valts eftersom den ackumulerade effekten av en längre period känns av under respektive period.

Filnamnen

Filnamnen baseras på filens innehåll där följande komponenter ges, var och en avgränsad med ett understreck.

 

 
Filnamn
Variabel Cloudbase, Evap, FreezRain, Gustmax, LakeIce, LWdown, Precip, Precmax, RhT2m, Runoff, SnowCover, SnowDepth, SnowWeq, SunH, SWdown, T2, T2m, T2min, T2max, Tsurf, W10m, 
Indexnamn Se separat tabell ovan
Emissionsscenario A2, B2, ctl (ctl förekommer bara för RCAO och perioden 1961-1990)
Global drivare ECHAM4/OPYC3, HADAM3H
Analyserade observationsdata ERA40 (i dessa fall har den regionala modellen drivits med återanalyserade observationsdata istället för en global drivare med ett emissionsscenario)
Regional modell RCAO, RCA3
Startår  
Stoppår  
Säsong ANN för hela året, säsong (DJF för vinter, MAM för vår, JJA för sommar och SON för höst där bokstäverna indikerar ingående månader), eller månad (förkortat)

 

Till detta kommer filnamnets ändelse som indikerar vilket format (vilken typ) filen har. Format .png är direkt tillgänglig via applikationen. Format .eps kan erhållas vid förfrågan.

Ett exempel på filnamn är:

Precip_maxRunSum7_A2_ECHAM4_RCA3_1961_1990_ANN.png

Detta är alltså en bildfil som presenterar nederbördsindexet maxRunSum7 (alltså maximal nederbördsmängd under en 7-dygnsperiod) för växthusgasscenariot A2 där ECHAM4/OPYC3 varit global drivande modell till RCA3 (den nyare regionala modellversionen), indexet är beräknat per helår och medelvärdet avser perioden 1961-1990. Motsvarande fil för den äldre regionala modellversionen (RCAO) heter

Precip_maxRunSum7_ctl_ECHAM4_RCAO_1961_1990_ANN.png

Notera att för RCAO så kallas växthusgasscenariot ctl för kontrollperioden 1961-1990. Det är dock det samma som för A2 och B2 under denna period.

Ett annat exempel på filnamn är:

T2m_mean__ERA40_RCA3_1991-2005_jan.png

I den bildfilen visas medeltemperaturen för januari perioden 1991-2005 beräknad med den regionala klimatmodellen RCA3 driven av den analyserade observationsdataserien ERA40.