Klimatindexdefinitioner

Några klimatindex är beräknade över hela året, andra för delar av året och ytterligare andra för enskilda fasta säsonger. I fallet med fasta säsonger så används här tremånaderssäsongerna vinter (december, januari, februari), vår (mars, april, maj), sommar (juni, juli, augusti) och höst (september, oktober, november).

De klimatindex som ingår i ensembleanalysen
Klimatindex Definition
Lägsta dygnsmedeltemperatur Först räknas dygnsmedelvärden ut baserat på temperaturen var 3:e timme, därefter tas periodens minvärde fram.
Högsta dygnsmedeltemperatur Först räknas dygnsmedelvärden ut baserat på temperaturen var 3:e timme, därefter tas periodens maxvärde fram.
Största dygnsnederbörd Nederbördssumman för respektive dag under perioden räknas först ut, därefter väljs den högsta ut.
Antal dagar med kraftig nederbörd Definieras som antal dagar med nederbörd över 10 mm, vilket kan betraktas som kraftig nederbörd i modellsammanhang. Måttet kan ej jämföras med punktmätning av nederbörd.
Årets största nederbördsmängd under en sjudagarsperiod. Nederbördssumman för alla sammanhängande sjudagarsperioder beräknas först, därefter väljs den högsta ut.
Årets maximala byvind Den högsta vinden på årsbasis. Vinden beräknas var 30:e minut.
Vegetationsperiodens start Med vegetationsperiod menas de dagar på året då dygnets medeltemperatur når över 5°C. För att ta bort enstaka milda vinterdagar så har kriterier använts så att vegetationsperioden startar den första dagen i den första sammanhängande perioden med minst 4 dagar över 5°C.
Vegetationsperiodens slut Med vegetationsperiod menas de dagar på året då dygnets medeltemperatur når över 5°C. För att ta bort enstaka milda vinterdagar så har kriterier använts så att vegetationsperioden slutar den sista dagen i den sista sammanhängande perioden med minst 4 dagar över 5°C.
Vegetationsperiodens längd Antalet dagar mellan vegetationsperiodens start och slut (se dessa ovan).
Längsta torrperiod Längsta sammanhängande period med nederbörd mindre än 1mm/dygn.
Årets sista vårfrostdatum Dagnummer för sista vårfrosten definierad som dygn då mintemp är under 0°C.
Antal dagar med nollgenomgångar Antal dygn där följande kriterier uppfylls : mintemperaturen < -1°C och maxtemperaturen > +1°C.