Förändrade framtida vattenförhållanden

I framtiden kan vattentillgången komma att förändras. Klimatscenarierna pekar på en minskning i stora delar av södra landet. Här redovisas den beräknade utvecklingen för vattentillgång, antal dygn per år då det är relativt torrt i marken och antal dygn per år då det är låg vattenföring i vattendragen.

Fler dygn med torr mark och mindre vatten i vattendragen ger konsekvenser för många olika verksamheter. Grödor, skogstillväxt, bevattning, dricksvatten, djurhållning, vattenuttag inom industrin, turism och hälsofrågor är några exempel.

Analysen baseras på observationer och beräkningar från SMHI samt olika klimatscenarier från den internationella forskningen. Detta kopplas ihop med hydrologiska beräkningar.

Vattentillgång

De förändringar i temperatur och nederbörd som sker då klimatet förändras påverkar avrinningen till vattendragen. Både avseende totala mängden vatten men också hur den fördelas under året. Här visas hur den totala vattentillgången förändras enligt framtidsberäkningarna.
Förändrad framtida vattentillgång

Marktorka

Torka kan definieras på många olika sätt utifrån användningsområde. För skog och jordbruksgrödor är tillgången på vatten i marken viktigast. Därför visar vi här ett mått på torka som utgår från markfuktigheten.
Marktorka i framtiden

Lågvattenföring

Under torrare perioder, vanligen sommartid, är tillgången på vatten i vattendragen viktig för många olika verksamheter. Analysen visar antal dygn per år då det är låg vattenföring i vattendragen.
Lågvattenföringar i framtiden