Variation och osäkerhet

En rad variabler påverkar säkerheten i klimatberäkningar.

Osäkerheter i den typ av resultat som presenteras i denna analys påverkas av:

• Val av utsläppsscenarier
• Val av global klimatmodell
• Val av regional klimatmodell
• Naturlig variabilitet

Spridningen i resultat kan vara betydande för en del klimatvariabler, vilket delvis beror på att olika modeller beskriver klimatologiska processer på olika sätt, exempelvis återkopplingen mellan atmosfärisk koncentration av växthusgaser och temperatur.

Det ligger i frågeställningens natur att det är svårt att på förhand definiera ett mått på responsen för ökade emissioner av växthusgaser, då detta är en effekt som modellerna syftar till att studera. Således är tillgången till flera olika klimatmodeller en stor fördel.

Trender i respons som observeras i flertalet klimatmodeller och för flertalet utsläppscenarier är därför att betrakta som mer robust eftersom samma resultat uppnåtts från olika oberoende förutsättningar. Om resultaten från olika modeller och utsläppscenarier är mycket olika är osäkerheten större.

Metoden som använts karakteriseras av att nio olika globala modellers data använts, en så kallad ensemble, och att resultaten bearbetats statistiskt. För att utnyttja fördelarna med ensembleanalys bör det finnas ett visst mått av variation.

Speciellt gäller detta klimatsimuleringar, då det är önskvärt att täcka in ett stort antal möjliga och olika scenarier som kan medföra mycket olika effekter. Hydrologisk respons som uppträder i flera olika klimatscenarier bedöms således mer trolig än hydrologisk respons som uppträder sporadiskt.