Utsläppsscenarier

För beräkningar av framtida klimat behövs antaganden om hur utsläppen av växthusgaser kommer att ske framöver.

Klimatscenarier grundas på olika antaganden om hur atmosfärens sammansättning kan komma att bli. Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Det benämns strålningsdrivning och uttrycks som watt per kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna benämns med den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100; 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2. Inom forskningen har fokus legat på RCP 4.5 och RCP 8.5. Mer information finns på sidan Klimatscenarier, Vägledning klimatscenarier och Vad är RCP.