Förändrad framtida vattentillgång jämfört med 1963-1992

De förändringar i temperatur och nederbörd som sker då klimatet förändras påverkar avrinningen till vattendragen. Både avseende totala mängden vatten men också hur den fördelas under året. Här visas hur den totala vattentillgången förändras enligt framtidsberäkningarna.

Kartorna nedan visar den procentuella förändringen av hur mycket vatten som sammanlagt rinner till vattendragen under året. Till vänster visas förändringen i medeltal för perioden 2021-2050 jämfört med 1963-1992 och till höger motsvarande för perioden 2069-2098. Kartorna baseras på  medelvärden av ensembler med nio klimatscenarier för scenario RCP 4.5 respektive RCP 8.5.

Vattentillgång

Procentuell förändring i jämförelse med 1963 - 1992

Fyra Sverigekartor visar förändrad vattentillgång
Förstora Bild
För norra Sverige och de sydvästra delarna av landet ses en ökad tillgång på vatten. För de sydöstra delarna av landet pekar klimatscenarierna på en minskad vattentillgång. Denna bild är samstämmig för de två olika klimatscenarierna. Skillnaden mellan beräkningarna är främst kvantitativ dvs hur stor förändringen är.

Om analysen

Den hydrologiska HBV-modellen, uppsatt för 1001 delområden, har använts för att beräkna de vattenföringar (flöden) som analysen baseras på.

Varje klimatsimulering jämförs med dess egen representation av perioden 1963-1992.