Svep för att se hela sidan   >>

Klimatscenarier Europa

closeimg
English

Klimatscenarier

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram. En introduktion till klimatscenarier finns på sidan Om klimatscenarier. Det finns även en vägledning som ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier.
Genom att klicka i den blå rutan nedan väljer du geografiskt område, scenario, årstid och det klimatindex du är intresserad av.
Område Scenarioinfoimg Årstidinfoimg Klimatindexinfoimg
 Världen
 Sydamerika
 Sydvästra Asien
 Afrika
 Arktis
 Europa
 Sverige
 Län
 Distrikt
 Avrinningsområde
 RCP2,6 (låg)
 RCP4,5 (mellan)
 RCP8,5 (hög)
 SRES A1B (mellan, äldre)
 Vinter
 Vår
 Sommar
 Höst
 År

Förändring av

map
map
legend
Beräknad förändring av jämfört med 1971-2000.
Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med klimatscenarier .
Se kartorna nedan för mer information om ensemblen samt kartor för andra tidsperioder.
Förstora bild
diagram
Diagrammet visar beräknad förändring av under åren 1961-2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 1961-1990).
Staplarna visar historiska data som är framtagna från observationer, röda staplar visar temperaturer högre än den normala och blå staplar temperaturer lägre än den normala.
Den svarta kurvan visar ett medelvärde för en ensemble med klimatscenarier för scenario . Det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta värdet för medlemmarna i ensemblen.
Klimatscenarierna är framtagna med den regionala klimatmodellen , som har använts med ingångsvärden från olika globala klimatmodeller.
Förstora bild

Ladda ned diagrammets data i Excelformat

Historiska data sedan 1961
Scenariodata 1961-2100

Resultatens tillförlitlighet

Kartorna nedan beskriver variationen mellan de klimatscenarier som ingår i ensemblen. Kartorna visar förändringen som ett ensemblemedelvärde, men också hur mycket enskilda klimatmodellkörningar avviker från medelvärdet.
Klimatscenarierna är framtagna med den regionala klimatmodellen , som har använts med ingångsvärden från olika globala klimatmodeller.

Ensemblens spridning för


mapFörstora bild
Överst till vänster:
Ensemblemedelvärde (°C) för kontrollperioden 1971-2000.
Medelvärdet av under kontrollperioden 1971-2000 för de klimatscenarier som ingår i ensemblen.
Överst till höger:
Förändring av ensemblemedelvärdet () jämfört med 1971-2000.
Samma karta som överst på denna sida.
Nederst till vänster:
Standardavvikelse (°C) för medlemmarna i ensemblen .
Standardavvikelsen är ett mått på spridningen mellan de klimatscenarier som ingår i ensemblen. Om alla de medlemmarnas värden ligger nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, om värdena är spridda långt över och under medelvärdet blir standardavvikelsen hög.
Nederst till höger:
Antalet klimatscenarier i ensemblen som ger en ökning jämfört med kontrollperioden 1971-2000.
Om alla de medlemmarna i ensemblen ger en ökning i det framtida scenariot i en beräkningsruta kan detta ses som en viss robusthet/säkerhet i resultatet där. Detsamma gäller om samtliga medlemmar indikerar en minskning. Om till exempel en minskning betyder det att de olika medlemmarna spretar åt olika håll och att resultatet är osäkert.


Resultatens utveckling över tid

Kartorna nedan visar hur kan förändras med tiden enligt scenario .
Informationen grundar sig på en ensemble med klimatscenarier.
Klimatscenarierna är framtagna med den regionala klimatmodellen , som har använts med ingångsvärden från olika globala klimatmodeller.

Ensemblemedelvärdets tidsutveckling för för scenario


mapFörstora bild
Överst till vänster:
Ensemblemedelvärde (°C) för kontrollperioden 1971-2000.
Medelvärdet av under kontrollperioden 1971-2000 för de klimatscenarier som ingår i ensemblen. Observera att tillhörande färgskala visas till vänster om kartan.
Överst till höger:
Förändring av ensemblemedelvärdet () för perioden 2011-2040 jämfört med 1971-2000.
Observera att tillhörande färgskala visas nederst i figuren.
Nederst till vänster:
Förändring av ensemblemedelvärdet () för perioden 2041-2070 jämfört med 1971-2000.
Nederst till höger:
Förändring av ensemblemedelvärdet () för perioden jämfört med 1971-2000.