Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Havsvattenstånd 2013

Oceanografi

Vintern 2013 inleddes med höga vattenstånd följt av sjunkande nivåer. Under våren och sommaren pendlade nivåerna kring det normala för att återigen stiga under hösten. Året avslutades med låga vattenstånd, orsakat av nordostliga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2012-2013

Hydrologi

Vintern 2012/2013 bjöd omväxlande på milt och kyligt väder. Framförallt var mars och början av april kalla, vilket gjorde att snön låg kvar länge. När värmen sedan kom i slutet av april och maj smälte snön bort ganska snabbt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2012-2013

Oceanografi

Isvintern 2012-2013 innehöll inte några särdeles dramatiska ögonblick, utan kan betecknas som normal. Däremot blev den historisk genom att den maximala isutbredningen nåddes först i slutet av mars, det senaste datum som någonsin noterats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2012-2013

Hydrologi

Isläggningen i norra Sverige startade i oktober. I södra Sverige kom isläggningen ovanligt tidigt och i mitten av december fanns is på små sjöar i hela landet. Isen på de flesta sjöar låg kvar ända till början av april och islossningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avrinning 2012

Hydrologi

År 2012 var ett nederbördsrikt år och det avspeglas också i vattenflödena. De var över lag över de normala och vid många tillfällen förekom höga flöden i olika delar av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillrinningen till haven 2012

Hydrologi

Den totala tillrinningen till haven 2012 var ca 7316 m3/s vilket är 29 % över medelvärdet för perioden 1961-1990. Året var ett ovanligt nederbördsrikt år, stora snömängder gav under våren hög tillrinning i de norra delarna av landet. En blöt sommar och höst gav en ovanligt hög tillrinning i de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2012

Oceanografi

I Västerhavet uppmättes höga halter av kiselalger under våren. Cyanobakterier förekom i Östersjön under sommaren, men de stora ytansamlingarna uteblev i år.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2012

Oceanografi

Vintern 2012 inleddes med höga vattenstånd följt av sjunkande nivåer. Under våren och sommaren pendlade nivåerna kring det normala för att återigen stiga under hösten. Året avslutades med låga vattenstånd, orsakat av nordostliga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2012

Oceanografi

De högsta vågorna 2012 förekom i början av året. Då uppmättes den högsta signifikatna våghöjden som registrerats i svenska vatten. Under sommarhalvåret var det ganska beskedliga vågor och till hösten observerades återigen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2012

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mer än dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2012 var högre än medelvärdet och högre än år 2011. Några små inflöden i februari och december ledde …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier