Scenariokartor

Rossby Centre regionala klimatscenariokartor

Rossby Centre har på beställning av Klimat- och sårbarhetsutredningen tagit fram ett stort antal klimatkartor som på olika sätt beskriver klimatet och dess möjliga utveckling. Ett antal klimatscenariokartor har även framtagits som underlag till Elforsk-projekt "Tänkbara konsekvenser för den svenska energisektorn av klimatförändringar - effekter, sårbarhet och anpassning" och till SGU- projekt "Kan grundvattenmålet klaras vid ändrade klimatförhållanden?" finansierat av Miljömålsrådet.
Materialet bygger på beräkningar med Rossby Centrets regionala klimatmodell RCA3 och den kopplade RCAO-modellen. Klimatscenariokartorna visar förhållanden för 30-årsperioder medan differenskartorna visar skillnaden mellan en tidsperiod och referensperioden 1961-1990.

Dokumentation

Kartor och diagram