Professur i Klimatologi vid SMHI

SMHI har från 2017-01-01 fått möjligheten att anställa fyra professorer, en inom varje ämnesområde: meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi. SMHIs ledning har beslutat att professuren inom klimatologi skall utlysas först.

SMHI bedriver forskning inom flera olika områden med relevans för klimat där en professor ytterligare kan stärka forskningen. Det handlar om t ex observationer och fjärranalysmetoder, förståelse av klimatsystemet och dess variabilitet, klimat- och jordsystemmodellering samt effekter av klimatförändringar. SMHI bedriver också arbete kring klimatanpassning och energirelaterad forskning om förnyelsebara energikällor och deras klimat-/väderberoende.

Ämnesbeskrivning

Klimatprofessuren vid SMHI har en bred huvudinriktning mot förståelse av klimatsystemets variabilitet, processer som styr klimatet och hur dessa kan representeras i numeriska klimat- och jordsystemmodeller.

Flera olika forskningsinriktningar kan vara aktuella inom den breda huvudinriktningen. T ex kan fokus läggas på:

 • klimatets variabilitet, trender, extremer och klimatanalyser
 • klimatets prediktabilitet
 • moln- och nederbördsprocesser
 • strålningsprocesser
 • klimatpåverkande gaser och partiklar och deras växelverkan i atmosfären
 • processer kopplade till utbyte mellan atmosfär, land och hav (inklusive havsis)
 • biogeokemiska processer i havet, atmosfären och på land inklusive kolcykeln

Sökande till tjänsten skall skriva en forskningsplan och där redogöra för vilken eller vilka inriktningar forskningen är tänkt att ha. Meriterande är att ha forskat inom något eller några av områdena ovan. Meriterande är även inriktning mot/erfarenhet av klimatanpassning (kan komma till uttryck i forskningsplanen).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och handledning av forskning på olika nivåer inom ämnesinriktningen för tjänsten. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI, administration samt ett aktivt deltagande i forskningsverksamhetens inre och yttre arbete. I professorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och att söka externa medel.

Behörighetskrav

Den sökande ska ha vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom områden som är av betydelse för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Kriterier för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:

 • Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att personen är internationellt erkänd inom ämnesområdet för tjänsten
 • Sådan skicklighet ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt
 • Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara aktuella, av hög kvalitet och ha publicerats i internationella tidskrifter
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att initiera, bygga upp, leda och genomföra forskningsverksamhet med egna forskningsanslag erhållna i nationell och/eller internationell konkurrens
 • Den sökandes pedagogiska skicklighet ska vara visad genom undervisning av hög kvalitet på forskarnivå samt på grund- och/eller avancerad nivå inom universitet, högskola eller andra yrkesmässiga sammanhang. God förmåga till pedagogisk förmedling av forskningsresultat är av stor betydelse.
 • Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning (t ex av examensarbetare, postdoktorer) och ska normalt ha varit de facto huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen.

Stor vikt fästs också vid:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnesinriktningen för tjänsten
 • Forskningsplanens kvalitet och relevans i förhållande till tjänsten (se ”Ämnesinriktning” ovan och ”Din ansökan” nedan)
 • Dokumenterad erfarenhet av multidisciplinär forskning
 • Dokumenterad förmåga att skapa nationella och internationella nätverk
 • Dokumenterad erfarenhet av att inom ämnesområdet samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete
 • Goda ledaregenskaper; god samarbetsförmåga, driv och självständighet; kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor inklusive jämställdhet

Goda språkkunskaper i svenska är inget krav vid tillsättningen, men vi förväntar oss att en icke svenskspråkig innehavare av tjänsten inom ett år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med aktörer i SMHIs omvärld samt även i övrigt ta på sig de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer vetenskaplig skicklighet väga tyngst. Därnäst fästs vikt vid pedagogisk skicklighet. Viss vikt fästs även vid administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna avdelningschef Joakim Langner, HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för ST Anders Höglund och för SACO Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 2304 senast den 15 januari 2018. Ansökan skickas via e-post till registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som du vill åberopa. Böcker och andra mer omfattande publikationer som inte är digitalt tillgängliga skickas per post. Postförsändelser ska skickas i fyra exemplar, i fyra identiska paket.

Din ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Publikationslista och redogörelse för dina viktigaste resultat som är relevanta för tjänsten
 • De publikationer/vetenskapliga arbeten som du vill åberopa (högst tio stycken)
 • En forskningsplan som beskriver din tilltänkta forskning och dess policyrelevans i anslutning till tjänsten
 • Eventuella andra handlingar som du vill åberopa

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 2304

Sista ansökningsdag: