Marin försurning - tillståndet i Östersjön och Västerhavet

Projektet MARIN FÖRSURNING finansieras av Naturvårdsverket och genomförs 2010-2012 av SMHI och Göteborgs universitet.

Projektbeskrivning

Under det senaste seklet har haven tagit upp ca 40 % av den mänskligt producerade koldioxiden som härrör från fossila bränslen. Detta har inneburit att koldioxidhalten i haven har ökat. När haven tar upp koldioxid sjunker pH och i Östersjön och Västerhavet har en minskning av pH de senaste decennierna observerats.

En förändring i surhetsgrad samt mättnadsgrad av kalciumkarbonat medför förändringar i både kemiska och biologiska processer. Påverkan på det marina ekosystemet är att förvänta och studier på marina organismer visar att allvarliga effekter är sannolika inom hundra år.

Syftet med projektet

Tillståndet för karbonatsystemet i haven runt Sverige är inte väl känt. Projektet syftar till att undersöka dagens tillstånd för Östersjöns och Västerhavets karbonatsystem genom mätningar av pCO2 och pH med hög upplösning i tid och rum.

Olika mätmetoder

Ett automatiserat mätsystem på ett handelsfartyg på rutten Kemi-Uleåborg-Lübeck-Göteborg kommer att utvecklas och användas för bestämning av pH och pCO2. Initialt testas nya mätinstrument på U/F Argos. Dessutom planeras vattenprovtagning från forskningsfartyget för att undersöka variationer i djupled.

Resultaten skall dels utgöra en baslinje som framtida utveckling kan jämföras med och dels en grund för att utöka det långsiktiga miljöövervakningsprogrammet i haven runt Sverige. Mätdata används också för att förstå de fysiska, kemiska och biologiska processer som påverkar karbonatsystemet och kommer att användas som underlag för utvecklingen av modeller som har som mål att förutsäga situationen i framtiden genom scenariekörningar.

I projektet, som drivs i samarbete mellan SMHI och Göteborgs universitet, deltar också marinbiologer som studerar försurningseffekter på ekosystemet. Tillsammans med dessa kommer förslag på indikatorer gällande försurning av Västerhavet och Östersjön att tas fram. Resultaten ska bidra till förståelsen av kustnära havs roll i den globala kolcykeln.