Forskning om klimat och klimatförändringar

Ett förändrat klimat påverkar samhället på många sätt och kan göra det mer sårbart. Klimatinformation behövs för att samhället ska kunna fatta välgrundade beslut, både internationellt och i Sverige. SMHIs forskningsavdelning utvecklar kunskap om ett klimat i förändring och dess effekter på samhället.

SMHIs Rossby Centre är en av Europas mest framstående grupper för klimatmodellering. Forskarna på Rossby Centre undersöker och analyserar processer som påverkar klimatet och hur klimatsystemet förändras. De använder kunskapen för att utveckla både globala och regionala klimatmodeller.

Klimatmodellerna används i nationella och internationella projekt och samarbeten för att skapa information om klimat i olika tidsperioder, med tonvikt på framtida förhållanden. Inom SMHIs forskning utvecklas också modeller speciellt inriktade på luftmiljö, hydrologi och oceanografi. Med modellerna beräknar SMHIs forskare den påverkan ett förändrat klimat får på luftmiljön, i vatten på land och i haven kring Sverige.

Informationen används som underlag av beslutsfattare, i studier om klimateffekter och för klimatanpassning.

Förbättrade klimatmodeller ger fördjupad kunskap

SMHI har länge arbetat med att göra regionala beräkningar utifrån klimatscenarier från globala klimatmodeller.

För att fördjupa kunskapen om klimatsystemet och klimatförändringen tar forskarvärlden nu nästa steg för att få fram nya detaljer om klimatförändringen, till exempel om storskaliga svängningar och extrema förhållanden, då de globala modellerna görs mer detaljrika.

Dagens s.k. jordsystemmodeller beskriver nya delar av klimatsystemet som tidigare inte tagits full hänsyn till tidigare, t.ex. kolets kretslopp vilket inkluderar biologiska processer. Fler modellsimuleringar ger ett säkrare resultat. Kraftfullare och snabbare beräkningsdatorer är nyckeln till utvecklingen.

Samhällspåverkan i effekt- och anpassningsstudier

Intensivare skyfall, översvämningar i hav och vattendrag, längre perioder av torka och värmeböljor är några av de effekter ett förändrat klimat för med sig.

Forskare på SMHI undersöker klimatförändringens effekter, för att kunna stödja samhället med information om konsekvenserna av ett förändrat klimat och för att skapa underlag för klimatanpassning. Forskarna studerar hur klimatförändringen påverkar t.ex. havsnivåförändring, vattenkvalitet, dricksvattenförsörjning, elproduktion, hållbarhet för infrastruktur, byggnadsplanering, luftkvalitet och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer.

Ett område där det pågår forskning är hur nederbörden förändras i Sverige och vilka konsekvenser det får i t.ex. bebyggda miljöer. Forskarna undersöker också hur mänsklig och naturlig påverkan, klimatförändringar och övergödning påverkar haven kring Sverige, för att bättre förstå de snabba förändringar som resulterar i algblomningar och syrebrist i haven.

Förberedelser för FNs nästa klimatrapport

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) ger vart 6-7 år ut sammanställningar om klimatförändringen. Rapporterna grundar sig i det vetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringen. Den femte stora rapporten från IPCC kom 2013-2014 och forskarsamhället arbetar nu med att skapa utvecklad kunskap som kommer att utvärderas i den sjätte klimatrapporten som ska publiceras 2021-2022.

Vidareutvecklade klimat- och jordsystemmodeller och nya klimatsimuleringar utgör nästa generation grundmaterial, vilket samordnas i det internationella CMIP6-projektet. SMHI deltar i uppbyggnaden av ett nytt dataarkiv, och levererar klimatsimuleringar med den globala jordsystemmodellen EC-Earth.

Utifrån de globala klimatsimuleringarna kommer SMHIs Rossby Centre att ta fram en ny generation regionala klimatberäkningar med den nya, högupplösta regionala klimatklimatmodellen HARMONIE. Den bygger till stor del på den väderprognosmodell som används vid SMHI och kommer att kunna leverera information med en detaljrikedom ner till någon kilometer. Detta kommer att vara extra användbart för att undersöka de mest extrema väderhändelserna i ett framtida klimat.

Tillgängliga data

SMHI arbetar med att tillgängliggöra data från såväl observations- och prognossystem, som från forskning och modellberäkningar. SMHIs forskningsavdelning utvecklar en rad klimattjänster med indikatorer. Dessa kan användas av andra aktörer som arbetar med att klimatanpassa samhället. Klimatindikatorerna finns tillgängliga som öppna data.

Via smhi.se får allmänheten tillgång till SMHIs data. De senaste klimatscenarierna finns tillgängliga i en interaktiv karttjänst där användarna har möjlighet att själva utforska framtida klimat.

Data från SMHIs klimatmodellering går att ladda ner via en datanod i det internationella nätverket Earth System Grid Federation, ESGF, som SMHI driver tillsammans med Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet.

Modellberäkningar från SMHIs hydrologiska forskning går att ladda ner via SMHIs Vattenwebb och hypeweb.smhi.se. Data från SMHIs oceanografiska forskning går att få tillgång till via kontakt med SMHI.