Har höga flöden blivit vanligare?

De senaste årens milda vintrar har totalt sett gett fler tillfällen med höga flöden jämfört med tidigare period. Men sett i ett längre perspektiv kan ingen tydlig ökning konstateras.

En SMHI- rapport beskriver variationerna i landet för vattentillgång och höga flöden sedan 1900-talets början.

Rapporten visar att avrinningen till haven är relativt stor från slutet av -80-talet, främst på grund av mildare vintrar, jämfört med perioden innan. Men sett över ett hundraårsperspektiv varierar såväl avrinningens storlek som höga flöden, ingen tydlig ökning kan konstateras för hela tidsperioden.

- Frekvenserna och storleken på flödena är ganska stabila sedan 1900-talets början, säger Göran Lindström, forskare inom hydrologi.

Resultaten lämpar sig att användas för klimatologiska studier, men även för att se om risker förknippade med vatten och tillgången till vatten har förändrats.

Rapporten visar bland annat avrinning som medeltal och höga flöden för enskilda dygn, i första hand för fyra regioner i landet. Vissa enskilda vattendrag finns också analyserade så långt tillbaka som från år 1860.

Rapporten har titel: "Regional analys av klimat, vattentillgång och höga flöden". Författare är Sara-Sofia Hellström och Göran Lindström.

Figur höga flöden
Antal tillfällen med höga flöden motsvarande så kallad klass 2-varning, med en genomsnittlig återkomsttid på tio år. Klicka för större bild. Förstora Bild