BioDiv-Support

BioDiv-Support: Scenario-baserat beslutsstöd för policyplanering och anpassning till framtida förändringar av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Biodiversitet omfattar variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer på jorden, vilket innebär en rik variation i ekosystem och arter, samt genetisk variation inom specifika arter. Bland de största hot mot biologisk mångfald är klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och andra mänskliga aktiviteter.

Höga bergsområden är en av våra mest orörda miljöer, ofta med historiskt liten inverkan från luftföroreningar. Dessa miljöer riskerar att bli oproportionerligt påverkade av klimatförändringen.

Vi fokuserar på tre bergsområden:

 • Skandinaviska bergen 
 • Guadarrama-bergen 
 • Pyrenéerna.

Vi kommer att undersöka effekterna av förändringsfaktorer som framtida klimatförändringar, ökad förekomst av vilda bränder, utsläpp från nya fartygsrutter i Arktis vilka möjliggörs av smältande havsis, mänsklig påverkan genom användning och förvaltning av mark (till exempel renbete) och luftföroreningar. 

Projektmål

Projekt ska utveckla framtida scenarier för beslutsfattare och slutanvändare av ekosystemtjänster för att möjliggöra välgrundade beslut för anpassning och politik, lokalt och regionalt. Scenarierna representerar möjliga utvecklingar fram till 2050-talet.

Följande huvudaktiviteter kommer att genomföras:

 • Simulera förändringarna i klimat, kvävedeponering till bergsekosystem och deras exponering för ozon som följd av utsläppsscenarier för växthusgaser och luftföroreningar.
 • Modellera bergsekosystemens effekt på de skandinaviska, franska och spanska studieområdena som svar på de utvecklade klimat- och luftföroreningarna.
 • Utveckla ett webbaserat planeringsverktyg där lokala intressenter i varje region kan utforska projektresultaten för att förstå hur scenarier av klimatförändringar, luftförorening och politikutveckling kommer att påverka ekosystemen.

Lokala intressenter kommer att vara involverade i projektet genom workshops.

I Europa och internationellt kommer projektet att delta i möten med nätverk som överbryggar mellan vetenskap och politik, till exempel AMAP, UNECE, CLRTAP HTAP.

Projektdeltagare

Projektet koordineras från SMHI med deltagare från:  

 • SMHI, Norrköping, Sverige
 • CIEMAT, Madrid, Spanien
 • FMI, Helsingfors, Finland
 • INERIS, Verneuil el Halatte, Frankrike
 • Lunds universitet, Lund, Sverige
 • Senckenberggesellschaft für Naturforschung, Frankfurt am Main, Tyskland
 • Stockholms Universitet, Stockholm, Sverige
 • Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige

Projektperiod

Projektet pågår 2019-2022.