Klimatscenariodata från Rossby Centre

Rossby Centres klimatdataarkiv innehåller en stor mängd data från klimatsimuleringar som täcker tidsperioden 1960-2100.I arkivet finns regionala klimatscenariodata från modellkörningar med olika utsläppsscenarier, tidsupplösning, och olika globala modeller som drivare. Data är tillgängliga för intresserade användare och är tänkt att fungera som indata för effektmodeller etc. Data kan beställas genom förfrågan per e-post.

Ett antal 140-årssimuleringar med den senaste versionen av Rossby Centrets regionala klimatmodell, RCA3 finns tillgängliga. Simuleringarna täcker tidsperioden 1961-2100. Skillnaden mellan dem är att olika utsläppsscenarier eller olika drivande globala modeller har använts. När det gäller utsläppen så följer de den faktiska utvecklingen för perioden 1961-1990. För efterföljande period (1990-2100) används utsläppsscenarier från FNs klimatpanel (IPCC SRES, 2000).

Tillgängliga klimatscenarier
Körning Modell Drivning Scenario År Region, upplösning
200713 RCA3 ECHAM5 A1B_3 1961-2100 Europa, 50 km
200613 RCA3 ECHAM5 A1B_1 1961-2100 Europa, 50 km
200603 RCA3 ECHAM4 A2 1961-2100 Europa, 50 km
200602 RCA3 ECHAM4 B2 1961-2100 Europa, 50 km

Lista över Rossby Centres arkiverade variabler (2006)

Tidigare simuleringar med den kopplade RCAO-modellen

I ett tidigare skede gjordes sex 30-årskörningar med Rossby Centrets kopplade atmosfär/havs-modell RCAO. Dessa innehåller två så kallade kontrollkörningar som nominellt gäller för 1961-1990 samt två framtida scenarier för perioden 2071-2100 följande IPCCs SRES B2 scenarie och två scenarier samma period följande A2 - scenariet. Den dubbla uppsättningen av kontroll, B2- och A2-scenarier hänger samman med att olika globala modeller har använts för att ge randvärden till RCAO.
Mycket av dessa data har levererats till det Europeiska projektet PRUDENCE.

PRUDENCE hemsida

Hur beställer man data?

Vid databeställningar skicka förfrågan via e-post till Rossby Centre. Ge gärna en kort förklaring vad data skall användas till, lista vilka variabler och vilket tidsintervall som är av intresse. Ange också om data önskas för hela modellområdet eller något delområde. Vi skickar data i NetCDF- och/eller GRIB-format.

En CD-skiva, SWECLIM data and visualization tool, med ett urval av klimatdata i form av månadsmedelvärden för Skandinavien från RCAO-körningarna finns tillgänglig på begäran.

Skicka e-post för mer information och för att beställa data


Litteraturreferenser

Kjellström, E., Hansson, U., Jones, C., Nikulin, G., Strandberg, G. and Ullerstig, A., 2009. Changes in the wintertime temperature climate as deduced from an ensemble of regional climate change simulations for Europe. Rossby Centre Newsletter, May 2009.

Kjellström, E., Bärring, L., Gollvik, S., Hansson, U., Jones, C., Samuelsson, P., Rummukainen, M., Ullerstig, A., Willén U. and Wyser, K., 2005. A 140-year simulation of European climate with the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3). Reports Meteorology and Climatology 108, SMHI, SE-60176 Norrköping, Sweden, 54 pp.

Räisänen, J., Hansson, U., Ullerstig, A., Döscher, R., Graham, L. P., Jones, C., Meier, M., Samuelsson, P. and Willén, U. 2003. GCM driven simulations of recent and future climate with the Rossby Centre coupled atmosphere Baltic Sea regional climate model RCAO. Reports Meteorology and Climatology 101, SMHI, SE-60176 Norrköping, Sweden, 61pp.

Räisänen, J., Hansson, U., Ullerstig, A., Döscher, R., Graham, L. P., Jones, C., Meier, H. E. M., Samuelsson, P. and Willén, U. 2004. European climate in the late twenty-first century: regional simulations with two driving global models and two forcing scenarios. Clim. Dyn. 22, 13-31.