Forskarseminarium om internationella klimatmodelleringssamarbeten

I april 2011 hölls ett seminarium på SMHI om den senaste utvecklingen inom klimatmodellering, med utgångspunkt från de två stora internationella projekten CORDEX och CMIP5. SMHI deltar i båda projekten genom Rossby Centre. Seminariet arrangerades av klimatforskningsprogrammet Mistra-SWECIA som SMHI är värd för. Föreläsningarna (se filminspelning längst ner på sidan) riktar sig huvudsakligen till klimatforskare, men kan vara också vara av intresse för den som har grundkunskaper i ämnet.

– RCP, Representative Concentration Pathways, var den röda tråden för seminariet, berättar Colin Jones, chef för Rossby Centre. RCP:erna används både i CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5, handlar om global klimatmodellering) och CORDEX (Coordinated Regional Downscaling Experiment, klimatmodellering på den regionala skalan), inom vilka forskare världen över samarbetar för att ta fram en ny generationen av klimatscenarier.

De scenarier som tidigare huvudsakligen använts i klimatmodellering är de så kallade SRES. Dessa handlar om flera möjliga utsläppsutvecklingar utifrån antaganden om bland annat framtida befolkning och teknisk utveckling. Innan dessa scenarier kan användas i klimatmodellering, behöver de räknas om till atmosfärshalter med hjälp av kolcykelmodeller. Även det nya ramverket utgår från olika scenarier av vår framtida värld.

– Utgångspunkten är dock utsläppens klimatpåverkan snarare än själva utsläppen. RCP:erna kan således användas direkt i klimatmodeller utan ett inledande kolcykelmodelleringssteg, förklarar Colin.

Forskare arbetar parallellt med motsvarande scenarier för socioekonomi och utsläpp, för att till slut få fram ett sammanhängande scenarioramverk.

– En viktig anledning till att man valt detta tillvägagångssätt är att samtidigt kunna forska om socioekonomin, klimatförändringar och klimateffekter, fortsätter Colin.

Detta snabbar på processen eftersom man frångår det tidigare arbetssättet som inneburit att forskarna som arbetar med klimatmodellering behövt vänta in forskarna som arbetar med de socioekonomiska faktorerna. Och forskare som arbetar med klimateffekter har i sin tur behövt vänta på klimatmodelleringen.

Resultaten av forskningen som sker inom RCP-ramverket kommer att vara viktiga inför sammanställningen av IPCC:s nästa utvärderingsrapport, AR5 (Assessment Report 5), vilken planeras vara färdig 2013-2014.

Inspelning av seminariet

P Friedlingstein (280 MB, flv)

F Doblas-Reyes (338 MB, flv)

C Jones (179 MB, flv)

T Carter (261 MB, flv)

K Wyser (188 MB, flv)