Dataleverans scenariodata

På Rossby Centre, SMHI görs beräkningar över det framtida klimatets utveckling med hjälp av klimatmodeller. Modellerna beskriver hela klimatsystemet och utdata består av en mängd olika variabler. Resultaten från beräkningarna presenteras oftast i form av kartor men också i form av diagram och tabeller. Smhi.se erbjuder även fri nedladdning av klimatscenariodata. Informationen vänder sig främst till forskare och miljökonsulter som arbetar med exempelvis klimatanpassning och forskning på klimateffekter.

Sverigeanalysen

Frågan om hur klimatet kommer att utvecklas är mycket aktuell och behovet av information är stort. Här presenteras klimatanalyser baserade på resultat från beräkningar med klimatmodeller för perioden 1961-2100. Resultaten visar scenarier dvs möjliga utvecklingar av klimatet. Analyserna är gjorda både för 18 olika distrikt i Sverige samt för alla län. 

Regionala klimatscenarier

Rossby Centre har på beställning av Klimat- och sårbarhetsutredningen tagit fram ett stort antal klimatkartor som på olika sätt beskriver klimatet och dess möjliga utveckling. Ett antal klimatscenariokartor har även framtagits som underlag till Elforsk-projekt "Tänkbara konsekvenser för den svenska energisektorn av klimatförändringar - effekter, sårbarhet och anpassning" och till SGU- projekt "Kan grundvattenmålet klaras vid ändrade klimatförhållanden?" finansierat av Miljömålsrådet.

Materialet bygger på beräkningar med Rossby Centrets regionala klimatmodell RCA3 och den kopplade RCAO-modellen. Klimatscenariokartorna visar förhållanden för 30-årsperioder medan differenskartorna visar skillnaden mellan en tidsperiod och referensperioden 1961-1990.Nedladdning av klimatscenariodata

Ett urval av de regionala klimatscenarier som framställts av Rossby Centre har gjorts åtkomliga via smhi.se. Syftet är att tillgodose främst forskares och konsulters, men även allmänhetens, behov av scenariodata.

Data går att ladda ned på två olika sätt: dels direkt som filer i netCDF-format, dels via en webbapplikation.Beställa klimatscenariodata

Rossby Centres klimatdataarkiv innehåller en stor mängd regionala klimatscenariodata som kan beställas mot förfrågan.

Informationen vänder sig främst till forskare och miljökonsulter som arbetar med exempelvis klimatanpassning och forskning på klimateffekter.

Beställ scenariodata från Rossby Centre