Verktyg

På hydrologiska forskningen har flera olika dataprogram och metoder tagits fram för att underlätta och möjliggöra vårt uppdrag. Nedan listas några av dessa verktyg. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

HYPE-koden

HYPE-koden är kärnan i vårt arbete på FoUh. HYPE står för HYdrological Predictions for the Environment och HYPE-koden är en hydrologisk modellkod, utvecklad vid SMHI, för integrerad simulering av flöden och omsättning av vatten och näringsämnen. Den ger oss möjligheter att beräkna faktorer knutna till vattenresurser och vattenkvalitet, men också annan hydrologisk information med mycket hög geografisk detaljeringsgrad.

HYPE-koden är flexibel och under ständig utveckling. Detta är en stor fördel för oss på FoUh när vi vill sätta upp nya hydrologiska modelleri olika delar av världen med mycket olika tillgång till information och med olika syften.

HYPE Open Source Community

HYPE Open Source Community är ett initiativ som SMHI tagit för att stärka det internationella samarbetet inom hydrologisk modellering. Hypotesen är att detta samarbete resulterar i ännu bättre modeller och ännu bättre kod.

HYPE Open Source Community är öppet för alla intresserade av hydrologi, hydrologis modellering och kodutveckling. Vi hoppas att detta kan bli en plattform för internationellt nätverkande, kunskapsutbyte och kollektiv kodutveckling.

WHIST

WHIST står för "World Hydrological Input Set-Up Tool" och är vårt verktyg för att ta fram information till hydrologiska modeller, bl a HYPEmodellen, från olika typer av databaser. WHIST är kärnan i arbetet med varje ny modelluppsättning och utvecklad här på SMHI.

DBS

DBS står för Distribution Based Scaling (of hydrometeorological variables) och är vårt verktyg för att skala om data (från klimatmodeller eller meteorologiska analysprodukter) genom statistisk metodik från grid (fyrkant) av godtycklig storlek, till avrinningsområde (polygon) som ofta täcker en mindre yta. I denna bearbetning sker även biaskorrigering för att få en bättre överenstämmelse mellan beräknad och observerad data. Statistiska metoder som ingår i verktyget finns beskrivna i Yang et al. (2011). För mer information kontakta gärna Jörgen Rosberg, Kean Foster eller Wei Yang. (DBS-manual).

WMS

WMS står för Web Map Service och används av SMHI för att erbjuda fri nedladdning av data från ett antal av våra HYPE modellsystem, S-HYPE, Balt-HYPE och E-HYPE. Data kan laddas ner genom att välja delområden i kartan för viss period. Nedladdad data erhålls inom några sekunder sammanställt i excelark.

Visualiseringsteknik

Visualiseringsteknik gör det enklare att se och förstå mycket komplexa saker och samband. Spännande arbeten pågår för att hitta nya vägar för kunna illustrera våra ofta mycket svåröverskådliga forskningsresultat i alla möjliga sorters sammanhang, t ex i möten med andra forskare, beslutsfattare, studenter eller allmänhet. SMHI samarbetar bl a med Norrköpings Visualiseringscenter C med denna teknik.

Deltagande modellering

Deltagande modelleringbygger på att experter tillsammans med intressegrupper och myndigheter formulerar problembild, mål, samt tar fram en aktionsplan. I konceptet ingår även att deltagarna, vid behov, deltar i kampanjmätningar, t ex av vattenkvalitet. Deltagande modellering har tillämpats i Sverige vad gäller åtgärdsplanering mot övergödning och i Sydafrika rörande anpassning till klimatförändringar, med fokus på vattenresurser.

Fler modeller

Utöver HYPE utvecklar och underhåller SMHI flera andra datormodeller och system för olika typer av hydrologiska beräkningar. Exempel på sådana modeller är HBV, HBV-NP, Biola och Kustzonsmodellen.