Vattenkvalitet

Är floden tillräckligt ren?

vqual

God vattenkvalitet är väsentlig för människors välbefinnande såväl som för vår miljö. Vattendirektivet i Europa, Clean Water Act i USA och annan liknande lagstiftning över hela världen syftar till att fastställa miljömål för floder och sjöar för att uppnå god kvalitet och förhindra ytterligare försämring. Förbättring av vattenkvaliteten, genomförande av integrerad vattenresursförvaltning och skydd och återställning av vattenrelaterade ekosystem är några av målen för FN: s hållbara utvecklingsmål 6: Rent vatten och sanitet.

SMHI: s vattenkvalitetsforskning är inriktad på HYPE-modellutveckling, HYPE-applikationerna och deras användning för att främja både vetenskapliga och praktiska vattenhanteringsfrågor. Vattenkvalitetsmoduler, nämligen näringsämnen, har applicerats på fyra olika områden av olika skala; Europa, Sverige, Stora uMngeni-bassängen (Sydafrika) och Åland (Finland). Dessa modeller har lyckats replikera de större rumsliga mönstren av långsiktiga genomsnittskoncentrationer, men den inter- och inter-årliga dynamiken har inte representerats tillräckligt bra. Näringsämnen är viktiga över hela världen, dock andra parametrar som sediment eller patogener spelar också en viktig roll i global vattenförvaltning och bör vara ett fokus för utvecklingen.

Forskning- och utvecklingsfrågor

• Hur kan vi använda den nuvarande observerade koncentrations tidsserier, avrinningsegenskaperna och andra informationskällor mer effektivt för att förbättra vår förståelse för försämring av vattenkvaliteten på lokala och globala skalor?

• Hur kan vi använda denna bättre förståelse för att validera modeller i olika regioner eller ungauged bassänger och att förbättra våra metoder för att uppskatta modellstatusvariablerna?

• Hur påverkar klimatförändringen och olika mildringsåtgärder vattenkvalitetsstatus?

Våra främsta publikationer inom detta fokusområde

Arheimer, B., Dahné, J., Donnelly, C., Lindström, G., Strömqvist, J. (2012). Water and nutrient simulations using the HYPE model for Sweden vs. the Baltic Sea basin – influence of input-data quality and scale. Hydrology research 43(4):315-329. doi.org/10.2166/nh.2012.010

Arheimer, B., Nilsson, J. and Lindström, G. (2015). Experimenting with Coupled Hydro-Ecological Models to Explore Measure Plans and Water Quality Goals in a Semi-Enclosed Swedish Bay. Water 7(7):3906-3924. doi.org/10.3390/w7073906.

Donnelly, C, Andersson, J.C.M. and Arheimer, B., (2016). Using flow signatures and catchment similarities to evaluate a multi-basin model (E-HYPE) across Europe. Hydr. Sciences Journal 61(2):255-273, doi.org/10.1080/02626667.2015.1027710

Hundecha, Y., Arheimer, B., Donnelly, C., and Pechlivanidis, I. (2016). A regional parameter estimation scheme for a pan-European multi-basin model. J. Hydrol: Regional Studies 6: 90-111, doi.org/10.1016/j.ejrh.2016.04.002

Lindström, G., Pers, C.P., Rosberg, R., Strömqvist, J., Arheimer, B. (2010). Development and test of the HYPE (Hydrological Predictions for the Environment) model – A water quality model for different spatial scales. Hydrology Research, 41(3-4), 295-319. doi.org/10.2166/nh.2010.007

Pers, C., Temnerud, J. and G. Lindström, (2016). Modelling water, nutrients, and organic carbon in forested catchments: a HYPE application. Hydrological Processes, 30(18):3252-3273, doi.org/10.1002/hyp.10830

Strömqvist, J., Arheimer, B., Dahné, J., Donnelly, C. and Lindström, G. 2011. Water and nutrient predictions in ungauged basins – Set-up and evaluation of a model at the national scale. Hydrological Sciences Journal, 57:2, 229-247, doi.org/10.1080/02626667.2011.637497