Frågeställningar och upplägg

Projektets huvudsakliga syfte är att utreda användbarheten av högupplösta nederbördsdata för förbättrad kunskap om, beredskap för och kostnadsanalys av intensiv nederbörd och framför allt dess hydrologiska konsekvenser i form av t.ex. översvämningar, skred och slamströmmar.

Frågeställningar

Exempel på frågeställningar att besvara:

• Kunskap: Hur kan olika mätutrustning (t.ex. radar och automatstationer) kombineras för att optimalt beskriva intensiva regnområden och dess variation i tid och rum? Vad är typiskt för intensiva regntillfällen vad gäller regnområdenas storlek, varaktighet och förändring över tid? Sker de intensivaste regnen främst i vissa delar av landet?

• Beredskap: Vilken träffsäkerhet har dagens regnprognoser m.a.p. intensiv nederbörd? Hur kan olika datakällor och prognosprodukter kombineras för olika hydrologiska tillämpningar? Vilket mervärde skulle kunna erhållas av tätare vattenflödesprognoser än dagens dygns-baserade system?

• Kostnadsanalys: Kan kostnader för skador orsakade av intensiv nederbörd beskrivas genom skadefunktioner med utvalda förklarande faktorer? Kan regn- och flödesprognoser utnyttjas bättre för att öka nyttan av varningar i specifika tillämpningar och situationer? Kan planering och beslutsstöd på t.ex. kommunal nivå förbättras genom verktyg för riskbedömning kopplad till intensiv nederbörd?

Som grund för analyser ska en nationell databas sammanställas innehållande dels historiska högupplösta regnobservationer från olika typer av instrument, dels högupplösta regnprognoser från olika modeller och institut. Observationerna ska analyseras och kopplas till inträffade fall av naturolyckor och regn-relaterade skador. Prognoserna ska utvärderas mot observationer och metodik utvecklas för att kombinera olika typer av prognoser till optimala slutprodukter att använda för hydrologisk prognosering.

Upplägg

Projektet är organiserat i fyra arbetspaket (WP):

MSB_WP1-4_20130422
Figur 1. Övergripande projektorganisation. Boxarnas färger representerar de olika arbetsgrupperna, WP 1-4.

 

WP1: Sammanställning och analys av olika nederbördsprodukter, både observationer och prognoser.

WP2: Metodik för bearbetning av ursprungliga nederbördsprognoser till skräddarsydda produkter för olika typer av efterföljande hydrologisk modellering.

WP3: Utvärdering av nederbördsprodukter i olika fallstudier.

WP4: Ekonomiska konsekvenser, skadefunktioner och analysverktyg.

 

Tabell 1. Tidtabell för projektet.

MSB timetable