SAWA/CPA

Ett huvudsyfte inom projekten är hur översvämningsrisker i speciellt utsatta områden ska kunna minskas mot bakgrund av klimatförändringen.

Inom projekten SAWA (Strategic Alliance for integrated Water management Actions) och CPA (Climate Proof Areas) samarbetar kustbelägna medlemsstater i Nordsjöregionen för att utveckla strategier och metoder för framsynt och uthållig vattenhantering. Ett huvudsyfte inom projekten är hur översvämningsrisker i speciellt utsatta områden ska kunna minskas mot bakgrund av klimatförändringen.

I Sveriga fokuserar arbetet på Vänern-regionen, både sjön som sådan och städer i dess närhet. SMHIs hydrologiska forskning bidrar med framtagande av klimatscenarier för både intensiv nederbörd och vattenföring, att användas för planering och utformning av åtgärder.
 
Under 2010 genomfördes en studie av tillrinning till Vänern i ett framtida klimat (Olsson m.fl., 2011a). Den visade att årscykeln förändrats under de senaste decennierna och att denna förändring beskrivs mer eller mindre väl i olika regionmala klimatmodellsimuleringar.

Vidare har effekten av olika anpassningsåtgärder för att minska den framtida översvämningsrisken i centrala Arvika studerats (Olsson m.fl., 2011b). Resultaten demonstrerar att förutom osäkerhet kring framtida klimat finns betydande osäkerhet kopplad till den hydrauliska ledningsnätsmodellen.

Period för projekt: oktober 2008 - december 2011

Finansiärer: EU genom Interreg IVB North Sea Region Programme

Ansvarig vid hydrologisk forskning SMHI: Jonas Olsson

Samarbetspartners: Totalt ca 30 partners från Nederländerna, Storbritannien, Norge Sverige, Belgium och Tyskland.

Publikationer:
* Olsson, J., Amaguchi, H., Alsterhag, E., Dåverhög, M., Adrian, P.-E., and A. Kawamura (2011a) Adaptation to climate change impacts on urban flooding: a case study in Arvika, Sweden, Clim. Chang., submitted.
* Olsson, J., Yang, W., Graham, L.P., Rosberg, J., and J. Andréasson (2011b) Using an ensemble of climate projections for simulating recent and near-future hydrological change to Lake Vänern in Sweden, Tellus, 63A, 126–137.