Kommunikation & redovisning

Ett nära samarbete mellan forskare och olika typer av användare och avnämare är central för projektet och en förutsättning för ett lyckat utfall. För att säkerställa detta kommer en referensgrupp att skapas med representanter från t.ex. MSB, Centrum för Naturkatastroflära (CNDS), SMHI samt kommuner och olika användarkategorier. Projektet kommer att sträva efter samarbete både nationellt, med t.ex. CNDS forskarskola, och internationellt, med t.ex. Europeiska Centret för Medellånga Väderprognoser (ECMWF).

Ett antal seminarier kommer att anordnas, t.ex. i samband med referensgruppsmöten, samt en öppen workshop för att nå ut till ett brett spektrum av intresserade. Denna workshop är tänkt att äga rum i slutet av projektet och innehålla demonstrationer av de slutgiltiga produkterna och verktygen samt komplett redovisning av resultaten från fallstudierna. Om möjligt kommer prognoser att följas och utvärderas i nära realtid i samband med eventuellt uppmärksammade nederbördshändelser under projektperioden; webben och sociala medier kan komma att användas för spridning av resultat.

Förutom slutrapporten och andra projektrapporter kommer resultat att redovisas i vetenskapliga tidskrifter, på internationella konferenser samt i mera praktiskt inriktade och populärvetenskapliga sammanhang.

Referenser

Olsson, J., Berg, P., Pers, C., Norin, L. and L. Simonsson (2014) Radar-observed precipitation and high- resolution flood forecasting in Sweden, Proceedings of XXVIII Nordic Hydrological Conference (Nordic Water), 11-13 August, Stockholm, Sweden.

Olsson, J., Simonsson, L., and M. Ridal (2013) Rainfall nowcasting: predictability of short-term extremes in Sweden, Urban Water, Doi: 10.1080/1573062X.2013.847465.

Olsson, J., Södling, J., and F. Wetterhall (2013) Högupplösta nederbördsdata för hydrologisk modellering: en förstudie, SMHI Hydrology No 116, SMHI, 601 76 Norrköping, 28 pp.