HazardSupport

HazardSupport är ett femårigt projekt 2015-2020 där SMHI och SEI (Stockholm Environment Institute) samarbetar i syfte att ta fram ett riskbaserat beslutsunderlag för anpassning till framtida naturolyckor. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

I ett framtida klimat är det sannolikt att vissa extrema väderhändelser uppstår oftare vilket ökar risken för naturolyckor. För att kunna göra nödvändiga anpassningar behöver samhället ökad kunskap om hur vanliga och hur intensiva dessa naturolyckor kan bli. Genom skräddarsydda klimateffektstudier och förbättrade samarbeten mellan klimatexperter och intressenter kan ett förbättrat beslutsstöd för klimatanpassning tas fram.

Bättre information om framtida förekomst av naturolyckor

I dagsläget används fortfarande den vetenskapliga kunskapen i begränsad omfattning när man planerar anpassning och genomförande.

HazardSupport arbetar för att föra samman det vetenskapliga perspektivet med verkliga användares kunskaper och behov. Ett exempel kan vara en organisation eller individ som behöver fatta konkreta beslut om fysiska nivåer som hållfasthet och höjd på en brokonstruktion.

Tre fallstudier med olika intressenter

Hazardsupport

Metoderna utvecklas inom tre fallstudier med identifierade nyckelintressenter för olika naturolyckor:

  1. Värmeböljor (Stockholms stad)
  2. Skyfall och översvämningar (Karlstad och räddningstjänster)
  3. Kustöversvämningar (Länsförsäkringar)

Projektet är ett samarbete mellan SMHI och SEI (Stockholm Environment Institute).

Forskare från SMHI inom områdena klimatologi, hydrologi, oceanografi och luftmiljö medverkar för att förbättra de metoder som används för klimatkonsekvensanalys inom respektive område.

SEI kommer att införa och förbättra metoderna för deltagande modellering, kartläggning intressenter och beslutsprocesser.

Tidplan

Projektet har till och med 2017 fokuserat på de tre fallstudierna och producerat material anpassat till dessa. Under 2018 har ett antal aktiviteter med intressenter genomförts för att presentera och diskutera detta material. Under 2019 fortsätter arbetet inom dessa studier för att producera ännu bättre underlag för beslut. Erfarenheterna från 2018 års användarträffar hjälper till att presentera resultatet på ett sådant sätt att de kan generaliseras och bli till nytta för fler intressenter.  

Informationsmaterialet planeras vara färdigt i slutet av 2019 för att under 2020 kunna spridas till nya användare. Under 2020 kommer dessutom ett antal workshopar, sessioner i Norrköpings beslutsarena och kurser att arrangeras för att sprida kunskaperna till nya användare.