HazardSupport

Riskbaserat beslutsunderlag för anpassning till framtida naturolyckor.

I ett framtida klimat kommer vissa extrema väderhändelser sannolikt att uppstå oftare, vilket ökar risken för naturolyckor. För att samhället ska kunna anpassa sig krävs kunskap om hur vanliga och hur intensiva naturolyckor kan komma att bli i ett framtida klimat. Genom skräddarsydda klimateffektstudier och ett bättre samarbete mellan klimatexperter och intressenter ska ett förbättrat beslutstöd för klimatanpassning kunna tas fram.

Bättre information om förekomsten av naturolyckor i framtiden

Den vetenskapliga kunskapen om klimatpåverkan används fortfarande i begränsad utsträckning när man planerar anpassning och genomförande. Detta beror främst på att studier ofta är utformade uppifrån, s k top-down.

Inom HazardSupport, kommer fastställandet av klimatpåverkan istället att utformas i samarbete med användarna, s k bottom-up.  Användarna kan här vara en organisation eller individ som behöver fatta beslut om vilka fysiska nivåer som behöver tas i beaktande, till exempel höjden på en brokonstruktion.

Fallstudier i Stockholm, på Sveriges västkust och i Karlstad

Hazardsupport

Metoderna kommer att utvecklas inom tre fallstudier med identifierade nyckelintressenter för olika naturolyckor:

  1. Värmeböljor (Stockholms stad)
  2. Skyfall och översvämningar (Karlstad och räddningstjänster)
  3. Kustöversvämningar (Länsförsäkringar)

Projektet är ett samarbete mellan SMHI och SEI (Stockholm Environment Institute).

Forskare från SMHI inom områdena klimatologi, hydrologi, oceanografi och luftmiljö kommer att medverka för att förbättra de metoder som används för klimatkonsekvensanalys inom respektive område.

SEI kommer att införa och förbättra metoderna för deltagande modellering, kartläggning intressenter och beslutsprocesser.

Projektperiod

Projektet kommer pågå mellan september 2015 och augusti 2020.