GENESIS

Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater

Målet för GENESIS är att integrera existerande och ny vetenskaplig kunskap till nya metoder och verktyg för hantering av grundvattenresurser. Detta är viktigt inte minst för den pågående revisionen av EUs Grundvattendirektiv.

Forskningen kommer att

  • länka nuvarande kunskap till en integrerad modell som beskriver spridning av föroreningar från källan till recipientens ekosystem
  • förbättra förståelsen av föroreningsspridning från olika typer av markanvändning
  • utveckla förståelsen av kopplingen mellan ekosystem och grundvatten
  • beskriva hur förändringar av markanväöndning och klimat påverkar grundvattnet och dess ekosystem
  • generera verktyg för mätning och hantering av grundvattenresurser samt förbättrad dialog mellan forskare och avnämare

Projektet omfattar 16 fallstudier kopplade till grundvattenförekomster runt om i Europa. SMHIs roll omfattar dels framtagande av skräddarsydda indata för klimateffektstudier, dels utveckling av både klimatmodeller och hydrologiska modeller.

Period: 2009-2013

Finansiär: EU

Ansvarig vid SMHI: Jonas Olsson

Samarbetspartner(s): Projektet koordineras av Bioforsk, Norge, och Oulu University, Finland. Totalt antal partners: 25.