Effektiv infrastruktur i SMHIs produktion av vatteninformation

Vi distribuerar ny vattenrelaterad information, prognoser och kunskap i beslutsunderlag för många olika ändamål. Vi arbetar i nära dialog med användarna och i olika tids- och rumsskalor för att uppnå ett säkert och hållbart samhälle, effektiv vattenförvaltning, miljömålen och välgrundad bebyggelse. För detta krävs en effektiv produktionskedja.

Bakgrund

Hydrologin på SMHI kan delas in i fem verksamhetsområden som utgör komponenter i en produktionskedja (Figur 1). Med hjälp av denna levererar hydrologerna beslutsunderlag till myndigheter och företag som rör bl.a. varningar (vattennivå, flöde, brandrisk, torka), vattenkraft (säkerhet, regleringar), närsaltflöden, vattenstatus, miljöövervakning, dimensionering av infrastruktur (Slussen, Västlänken), översvämningsrisk (städer, vattendrag), bevattningsbehov, klimateffekter och anpassning. Dessutom får allmänheten information om vattencykeln, för varningar och rekreation.

SMHI´s hydrolgiska produktionskedja 2014
Figur 1. Komponenter i den hydrologiska produktionskedjan på SMHI. Förstora Bild

Vad som levereras, och hur, bestäms normalt i dialog med användaren eller kunden. Resultaten distribueras via interaktiva webbsidor eller som rapporter, programvara, filer eller vetenskapliga artiklar beroende på vem som är beställare.

Mycket av den operationella produktionen sker automatiskt såsom lagring av realtidsdata och beräkning av prognoser. Beräkningarna kan ske på kontors-PC, SMHI-servrar, NSC eller i molntjänster. Produkterna är kartor och tidsserier, ofta baserade på en numerisk modelluppsättning för ett visst område.

görs för hela Sveriges och kontinentala Europas yta. Storskaliga modelluppsättningar finns dessutom för Arktis, Indien, La Platafloden, Nigerfloden och Mellanöstern/Nordafrika. Utöver detta finns också kundspecifika uppsättningar, t.ex. för kraftindustrin och kommuner.

Varje modelluppsättning kräver indata från ett stort antal databaser som måste bearbetas för att användas i beräkningarna. Kombination av observationer och modellberäkningar ger kostnadseffektiva beslutsunderlag. Den hydrologiska verksamheten är helt beroende av meteorologiska observationer och modelldata.

Forskningsfrågor

  • Hur kvalitetssäkrar vi datahanteringen genom produktionskedjan?
  • Ett beräknat resultat är alltid beroende av den grundläggande data och de val som gjorts vid den hydrologiska modelleringen. Hur kan vi öka transparensen i våra beräkningssystem så att dessa beroenden blir tydliga?
  • Hur uppfattar mottagaren den information som presenteras? Hur kan man öka förståelsen hos mottagaren om hur informationen kan användas vid en beslutssituation eller i fortsatt forskning?

Innehåll

  • Att tydliggöra modelleringsprocessen genom att göra resultat, programkod och verktyg tillgängliga och användbara för olika målgrupper.
  • Kvalitetssäkring av de olika processerna i produktionskedjan under hela utvecklingen från forskningsprototyp till produktion.
  • Utveckla effektiva metoder och verktyg för spårbarhet och kvalitetskontroll av dataflödet genom hela produktionskedjan.
  • Metoder för presentation av resultat för att öka förståelsen hos slutanvändarna. Fokus för detta är interaktiva webapplikationer för att användarna ska kunna utforska resultaten.