CLEO

Hur bedöms klimatförändringen påverka möjligheterna att nå de nationella miljömålen för Frisk Luft, Bara Naturlig Försurning, Ingen Övergödning och Giftfri Miljö?

Det övergripande målet med projektet CLEO är att bedöma hur klimatförändringen påverkar möjligheterna att nå de nationella miljömålen Frisk Luft, Bara Naturlig Försurning, Ingen Övergödning och Giftfri Miljö.

Genom att integrera fältexperiment och datanalyser med modellutveckling och tillämpningar kommer möjligheterna att nå målen under olika framtidsscenarier att beräknas.

SMHIs hydrologiska forskning kopplad till CLEO inkluderar framtagande av framtida klimatscenariodata, skräddarsydda för hydrologisk och hydrokemisk modellering på olika skalor, samt tillämpningar av HYPE modellen för hydrologiska scenarier.

Period: 2010-2012 (fas1; trolig fas 2: 2013-2015)

Finansiär: Svenska Naturvårdsverket

Ansvarig vid SMHI, hydrologisk forskning: Berit Arheimer

Samrbetspartners: IVL, Svenska miljöinstitutet, SLU, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, Lunds Universitet.