Bättre prognoser - hela produktionskedjan

I hydrologiska prognoser beräknas den framtida utvecklingen av vattenflöden i sjöar och vattendrag. Dessa prognoser används t ex till bedömning av översvämningsrisker samt optimering av vattenkraftproduktion.

Forskning och utveckling för att förbättra de hydrologiska prognoserna har bedrivits inom ramen för ett stort antal projekt på SMHI allt sedan hydrologiska modeller började användas vid mitten av 1970-talet. Ofta har detta arbete skett i samarbete, eller åtminstone med erfarenhetsutbyte, med prognostjänsterna i övriga nordiska länder och vattenkraftindustrin.

Många moment i en prognos

Produktionsprocessen för hydrologiska prognoser innehåller flera moment där felkällor inom vart och ett leder till osäkerhet i den slutliga prognosen (t ex Figur 1). Det är långt ifrån självklart var den största förbättringspotentialen ligger. Inom SMHIs hydrologiska forskning försöker man förbättra varje moment för sig, men även se till vilken effekt en viss förbättring har på hela kedjan och för slutprodukten. Resultaten kommer ofta i operationell användning vid SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst.

Hydrologiska prognoskedjan
Figur 1. Schematisk bild av de olika moment som ingår i produktionsprocessen för hydrologiska prognoser.

Referenser

  • Arheimer, B., Lindström, G. och Olsson, J. (2011) A systematic review of sensitivities in the Swedish flood-forecasting system, Atmospheric Research, 100:275-284.