Forskning inom atmosfärisk fjärranalys

Fjärranalys är ett vetenskapligt område där man använder metoder att mäta och studera föremål på avstånd, det vill säga att inhämta information om ett föremål utan att vara i fysisk kontakt med objektet. På SMHI sker forskning inom satellit- och radarområdena, främst kring information om nederbörd och molnighet.

Forskningen sker mot operationell meteorologi, hydrologi och oceanografi men också klimatforskning. En stor del av forskningen sker i internationella projekt där samarbeten sker med flera andra europeiska länder inom det så kallade Satellite Application Facilities.

Vi som forskar med atmosfärisk fjärranalys är en grupp på cirka tio personer. Mer om forskning inom atmosfärisk fjärranalys:

Om atmosfärisk fjärranalys

Nystart för SMHIs strålningsmodell

SMHI förnyar nu systemet som beräknar strålning från solen. Information från systemet används bland...

 

Luftströmmar i atmosfären påverkar Arktis havsisutbredning

Arktis havsisutbredning i maj 2016
Illustration NSIDC/SMHI

Förändringar i luftströmmar i atmosfären har stor effekt på Arktis havsisutbredning. Direkt …

Luftströmmar i atmosfären påverkar Arktis havsisutbredning

Satellitdata berättar om Arktis smältande is

Bild på Arktis rekordlåga isutbredning 16 september 2012

I september 2012 registrerades den hittills minsta isutbredningen i Arktis. Med data från satelliter har forskare från SMHI analyserat och jämfört förutsättningarna för isavsmältning 2012 med 2007, då isutbredningen hade sitt tidigare minimum.

Satellitdata berättar om Arktis smältande is

Fler vindkraftverk på Gotland?

Vindkraftverk

En kompletteringsradar på Fårö ökar möjligheter för fler vindkraftverk på Gotland, utan att försämra kvaliteten på data från väderradarnätet. Det är slutsatsen av en utredning SMHI har utfört åt Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kompletteringsradar ökar möjligheterna för vindkraftverk på Gotland

Ny klimatologi om moln och strålning från vädersatellitdata

Grafik över medelmolninghet 1982-2009

För klimatforskning är molnens egenskaper och fördelning över jorden viktig. Nu finns en ny 28 år lång sammanställning över moln och strålning.
Ny klimatologi om moln och strålning från vädersatellitdata

Hur påverkar molnen vårt klimat?

moln

Ett varmare klimat kan inverka på molnigheten över jorden. Men förändrad molnighet kan i sin tur även ge återverkningar på klimatet. Dock finns fortfarande stora kunskapsluckor kring sambanden. Med hjälp av satelliter intensifieras nu forskningen för att bättre övervaka molnen.
Hur påverkar molnen vårt klimat? Satelliter kan ge nya svar
 

Nytt verktyg ska förenkla placeringen av vindkraftverk

Många frågor styr var ett vindkraftverk kan placeras. Bland annat får det inte ligga för nära Sveriges 12 väderradar. Nu utvecklas ett webbverktyg som ska göra det möjligt för vindkraftsetableraren själv att testa att tänkta placeringar inte stör väderradaranläggningarnas mätningar. Samtidigt lanserar nu landets myndigheter webbportalen www.vindlov.se, som ska förenkla tillståndsprocessen.
Nytt webbverktyg ska förenkla placeringen av vindkraftverk

Kan radar- och satellitinformation leda till bättre väderprognoser?

Squall på Atlanten
Foto: Anna Eronn

Satelliter och radaranläggningar är till stor hjälp för att få en bra upplösning i tid och rum över molnighet och nederbörd. Utan denna hjälp skulle det vara svårt för en prognosmeteorolog att göra en väderprognos på kort tidsskala. Men ju längre bort i tiden vi kommer desto svårare blir det att förutse väderutvecklingar med hjälp av att bara titta på satellitbilder och radarekon.

Radar- och satellitinformation viktigt för väderprognoser

Satellitobservationer behövs i klimatforskningen

Exempel total molnighet arktis CMSAF

Inom klimatforskningen är molnighet en viktig parameter att studera för att förstå vad som händer med jordens och atmosfärens strålningsbalans. SMHIs forskning deltar i ett projekt där statistik på molnighetsförhållanden tas fram vilket bland annat kan användas för att utvärdera och förbättra klimatmodeller.
Klimatstudier om moln, strålning och atmosfärisk vattenånga - Climate Monitoring SAF

Radarmätningar kan ge bättre vindprognoser

Snart kan det bli möjligt att använda radarmätningar för vind i SMHIs prognosberäkningar. Tidiga forskningstester visar bra resultat, nu ska tekniken provas storskaligt.

Radarmätningar kan ge bättre vindprognoser

Automatisk molnanalys efterfrågas inom flera områden

Informationen från vädersatelliterna är en viktig del för både forskning och operationell meteorologi. Inom SMHIs forskning utvecklas och förbättras algoritmer och mjukvara för automatisk satellitbildsinformation. Forskning inom atmosfärisk fjärranalys är delaktig i ett Europeiskt projekt som kallas Nowcasting SAF.
Molnanalys in i minsta pixel - Nowcasting SAF

Intressanta fjärranalysbilder

NOAA19 25 juni 2012 12.22utc
Förstora Bild
Radarbild 25:e juni 2012
Förstora Bild

Midsommarhelgen avslutas med att ett lågtryck kommer in över sydligaste Sverige. Lågtrycket fortsätter upp över landet och ger rekordmängder. Toppnoteringen blev i Målilla med 51 mm. Denna RGB från NOAA19 visar var lågtrycket ligger den 25:e juni 14.22 SST. "Stormens öga" passerar SMHI i Norrköping lunchtid och solen tittar fram som hastigast. Radarbilden är från 14.15 SST.

Arkiverade fjärranalysbilder