Vetenskapligt möte om klimatförändringar kring Östersjön

Den vetenskapliga konferensen ”Changing water, energy and biogeochemical cycles in the Baltic Sea Basin” arrangerades i Polen och samlade forskare från Östersjöländerna, USA och Kina.

Många av de mest framstående forskarna i regionen möttes för att utbyta kunskaper och fick tillfälle till diskussioner. Under fem dagar hölls föreläsningar, workshops och utställningar om olika klimat- och mijöaspekter kopplat till Östersjön.

Konferensen handlade om hur klimatet varierar historiskt och i framtiden och hur östersjöregionen kan anpassas till klimatförändringar. Andra teman var forskningen kring hydrologisk modellering, vattenförvaltning och extrema hydrologiska situationer. Konferensen behandlade också hur kunskapen kan förbättras när det gäller de naturliga cyklerna för vatten, energi och biogeokemi.

Att förstå grundläggande processer

Mötet arrangerades inom ramen för det internationella forskningsprogrammet BALTEX som under senare år fokuserar på vilka effekter ett förändrat klimat får för processerna i atmosfären, på land och i havet.

- Forskningen om att förstå processerna i hela Östersjöns avrinningsområde är grundläggande för att beräkna effekterna av ett förändrat klimat på miljöförhållandena i havet, säger Joakim Langner, forskningschef SMHI och ordförande för BALTEX.

- Idén att samla östersjöländerna till gemensam forskning har hittills slagit mycket väl ut.

Publik Baltex
Experter och forskare från SMHI leder delar av konferensen och medverkar med flera föredrag.