Vetenskaplig konferens samlar kunskap inför COP21-mötet

Den 7 - 10 juli samlas närmare 2 000 deltagare i det största forumet för forskarsamhället inför COP21-mötet i Paris i december. Efter IPCCs femte klimatrapport ska konferensen samla ny kunskap och lyfta fram nyckelfrågor rörande klimatförändringen. På konferensen finns också tillfälle att diskutera både utsläppsbegränsning och klimatanpassningsfrågor.

Vid ett av de många sidoarrangemangen till den stora konferensen deltar SMHIs Erik Kjellström som inbjuden talare för att berätta om hur SMHI har gjort för att öppet dela data från sina klimatsimuleringar.

– Vi är en av de större aktörerna inom regional klimatmodellering, och vi har tagit fram en lång rad simuleringar över framtida klimat. Dessa delar vi öppet med oss av så att de kommer andra forskargrupper till del, berättar Erik Kjellström, som leder SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Förutom att beräkna framtida klimat för Sverige och Europa, så har Rossby Centre gjort klimatsimuleringar för andra regioner som till exempel Afrika och Arktis inom ramen för det internationella CORDEX-samarbetet kring regional klimatmodellering.

– Att det finns data tillgängliga är mycket viktigt då forskare i dessa regioner ofta har mycket begränsade resurser att själva göra simuleringar. Våra klimatsimuleringar från CORDEX-samarbetet används av över 1500 registrerade användare över hela världen, säger Erik Kjellström.

Klimatförändringen redan här

Klimatförändringen och uppvärmningen av klimatsystemet är redan idag ett faktum. IPCCs senaste klimatrapport slår fast att människans påverkan är tydlig. Många av de förändringar som är observerade sedan 1950-talet har inte förekommit under de föregående tiotals till tusentals åren. Atmosfär och hav har värmts upp. Mängden snö och is har minskat och havsnivån har höjts.

Klimatförändringarna har redan negativa effekter, inte minst för de fattigaste länderna och människorna.

– Lyckas utvecklingen av utsläppen vända till år 2020, och de globala utsläppen minskar med 40-70 procent till år 2050 och vidare med 80-120 procent till år 2100, så visar klimatmodeller att det finns möjlighet att begränsa den globala temperaturhöjningen till under två grader, säger Erik Kjellström.

Även en temperaturökning på två grader innebär stora risker och får omfattande konsekvenser för livet på jorden med stora krav på omställning och anpassning av våra samhällen.

– IPCCs rapport visar att om utsläppen inte begränsas kan den globala genomsnittstemperaturen istället öka med 3,7-4,8 grader till slutet av detta århundrade, säger Erik Kjellström

Klimatmötet COP21 pågår i Paris den 30 november till 11 december. Målet är att teckna ett nytt globalt klimatavtal som begränsar den globala temperaturökningen till under två grader.

 

Fyra dagar – fyra teman: Our Common Future Under Climate Change

Den internationella vetenskapliga konferensen Our Common Future Under Climate Change pågår i fyra dagar i Paris (7-10 juli 2015). Varje dag är organiserad kring ett tema.  
 

Dag 1: Kunskapsläget om klimatförändringen. För samman den senaste kunskapen från både natur- och samhällsvetenskap. Övergripande frågor om observerade förändringar i klimatsystemet. Orsaker och effekter, inklusive utsläpp av växthusgaser, variationer i klimatet, extrema händelser och fysiska, ekologiska och sociala samspel.
 

Dag 2: Landskapet för vår gemensamma framtid. Framtida scenarier i samband med klimatförändringarna och effekter mellan system och sektorer, på medellång (2030-2050) och lång (efter 2070) sikt. Kontrasterande scenarier undersöks såväl som konsekvenserna på samspelet mellan fysiska, ekologiska och mänskliga system. Vikt läggs också vid att undersöka risker och osäkerhetsfaktorer, trösklar och brytpunkter.
 

Dag 3: Reagera på klimatförändringens utmaningar. Begränsnings- och anpassningsalternativ, belyser vetenskapliga och tekniska genombrott och diskuterar hinder, kompromisser, sidvinster, risker och återkopplingar. Utforskar lokala och regionala svar och diskuterar vägar för integration mellan olika sektorer och aktörer. Betonar behovet av ett underifrånperspektiv som kommer att utforskas genom exempel på lokala och regionala fallstudier.
 

Dag 4: Kollektiv handling och lösningar som förändrar. Konferensens sista dag undersöker lösningar som förändrar ur ett sektorsövergripande perspektiv, speciellt genom samarbete. Detta inkluderar lösningar för flera discipliner, sektorer och aktörer, och omfattar tekniska, institutionella och ekonomiska förändringar och beteendeförändringar, som kan leda fram till sätt att lösa klimatförändringens utmaningar på kort och lång sikt, och på flera skalor.