Vetenskaplig jämförelse av vattenkvalitetsmodeller

Just nu pågår en unik vetenskaplig jämförelse av hydrologiska modeller som beräknar vattenkvalitet. Den internationella studien syftar framförallt till att öka kunskapen kring osäkerheter i modellberäknade beslutsunderlag, men ska också bidra till fortsatt utveckling.

Utvärderingens första del innebär att jämföra modellberäkningar för vattenkvalitet med mätningar. Här vägs också slutsatser till beslutsfattare, från olika åtgärdsscenarier för minskad övergödning.

Resultatjämförelsen kommer bland annat att mynna ut i vetenskapliga artiklar och rekommendationer baserat på modellernas för- och nackdelar samt osäkerheter. Modellberäkningarna  och mätningarna görs för Söderköpingsåns avrinningsområde.

Andra delen fokuserar på användandet av modellerna och att utveckla guidelines. Representanter från kommuner, länsstyrelser, vattenmyndigheter och naturvårdsverk med flera, kommer att diskutera frågor kring beslutsfattande under osäkerheter.

Att beräkna och hantera osäkerheter

Liknande modelljämförelser har gjorts tidigare vad gäller prognoser och flöden, men den aktuella utvärderingen för vattenkvalitetsberäkningar är ny.

- Vi kommer naturligtvis att lära oss mer om modellerna vid jämförelsen och hur stor osäkerheten är beroende på vilken beräkningsmodell som används, säger Berit Arheimer, forskare hydrologi SMHI.

- En viktig fråga är om medelvärdet från flera modeller blir bättre än den enskilt bästa modellen, sådana resultat hittar vi för vattenföring. I så fall skulle vi förespråka användande av flera modeller.

I fokus för hela utvärderingen står behovet att kommunicera ut till användarna hur modellerna kan användas, att ge större förståelse och acceptans för modeller – men även hur osäkerheter kan beräknas och hanteras.

Sju modeller jämförs

Tjugotalet representanter från fem länder deltar i utvärderingen. De sju modellerna i studien används alla såväl internationellt som i Sverige av exempelvis konsulter eller universitet. SMHI deltar med två modeller, HBV-NP och HYPE.

Workshopen ”Nutrient model comparison” arrangeras av Internationella hydrologiska programmet, IHP, ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor.