Verktyg utvecklas för Europas floder och hav

Inom det nya EU-projektet OPERR utvecklas lösningar för att beräkna avrinning ut till havet. Målet är i första hand att öka kvaliteten för beräkningsmodeller för kust och hav, genom att dagliga värden på tillflöde av färskvatten och näringsämnen blir tillgängliga.

Vid många vattendrag ökar problemen med övergödning, något som påverkar de kustnära områdena där floderna rinner ut. Större mängder näringsämnen ger konsekvenser i form av algblomningar och döda bottnar.

Med OPERR, Operational Pan-European River Runoff, kommer det bli möjligt att beräkna koncentrationer av näringsämnen i floder och leverera data till beräkningsmodeller för kust och hav.

Förutom att utfärda varningar blir underlaget viktigt vid beslutsfattande. Informationen kommer också att kunna nyttjas för klimatscenarier.

Information om vattenflöden och näringsämnen

- Idag finns stora behov av information om vattenflöden och näringstillförsel till haven, framförallt vid miljöinstitut och inom forskningen, säger Lennart Funkquist, koordinator OPERR.

- Resultaten kommer att fylla en viktig funktion med prognoser för såväl landområden som kustområden och hav, men också att tillhandahålla realtidsdata och historiska data.

OPERR baseras på en befintlig hydrologisk beräkningsmodell, HYPE, utvecklad vid SMHI. Den länkar också ihop en rad andra nyutvecklade lösningar och databaser.

Projektet kommer att bedrivas under två år med SMHI som koordinator. Andra deltagande institut är exempelvis Meteorologisk Institutt och Havforskningsinstitutet i Norge.