Utveckling av hydrologiska säsongsprognoser gör framsteg

Säsongsprognoser har möjlighet att vara viktiga för många grupper som påverkas av ett varierat klimat och som skulle kunna dra nytta av att bättre förstå och hantera variationerna. Just nu görs framsteg i utvecklingen av hydrologiska säsongsprognoser.

I Europa har det varit förhållandevis liten användning av säsongsprognoser jämfört med i andra delar av världen, till exempel i Afrika, USA och Australien. När de meteorologiska säsongsprognoserna nu utvecklats mer höjs trovärdigheten hos de hydrologiska prognoserna och det ökar nyttan för slutanvändarna.

– Ett starkt samfund utvecklas just nu för att bedöma förmågan och användbarheten hos de hydrologiska säsongsprognoserna runt om i Europa. SMHI har en nyckelroll i att förstå de meteorologiska och hydrologiska systemen och utveckla hydrologiska säsongsprognoser för verkligt bruk, säger Ilias Pechlivanidis, forskare på SMHIs hydrologiska forskningsenhet.

Deltagarna på HEPEX-mötet i september 2015 på SMHI.
Deltagarna på HEPEX-mötet i september 2015 på SMHI.

Forskare och slutanvändare möts

På ett arbetsmöte hos SMHI i Norrköping har forskare, prognoshydrologer och slutanvändare från hela världen mötts för att diskutera den senaste utvecklingen av säsongsprognoser för hydrologi och tillämpning inom vattenförvaltning. Omkring 60 deltagare från 18 länder deltog. Mötet arrangerades av HEPEX, en sammanslutning av forskare och användare inom hydrologisk prognos och hydro-meteorologisk sannolikhetsprognos.

Det vetenskapliga temat för mötet handlade om framsteg i säsongsprognoser i termer om förutsägbarhet och osäkerhetsbedömningar, och om användbarhet för riskhantering och vattenförvaltning. Det fokuserade också på spridning av och praktisk nytta av prognoserna, för att skapa bryggor mellan forskning och slutanvändare.

– Det var en viktig del att guida utvecklingen i rätt riktning och ta med specifika användares behov, säger Maria-Helena Ramos, forskare på franska Irstea och medarrangör av mötet.

– Mötet lägger grunden för ett experiment med säsongsprognoser med mål att sätta ihop en internationell forskningsansträngning för att utvärdera och jämföra olika hydrologiska säsongsprognossystem och metoder för att korrigera avvikelser, säger Fredrik Wetterhall, forskare på det europeiska centret för medellånga väderprognoser ECMWF i Storbritannien, och medarrangör av mötet.

Utveckling på SMHI

Inom hydrologin arbetar SMHI med att utveckla säsongsprognoser, integrerad vattenförvaltning respektive tvärvetenskapliga ansatser för ökad förutsägbarhet av extremhändelser. Det är ämnen som ligger i fokus för många forskningsprojekt och verksamhetsansatser.