Utsläppsminskning och anpassning nödvändigt

Klimatscenarier är viktigt underlag för att besluta om utsläppsminskningar, men också för att anpassa till förändringar. Att använda klimatscenarier var temat för årets Rossby Centre Day på SMHI.

Ett brett spektrum klimatscenarier för framtiden har vuxit fram under de senaste åren och i allt större utsträckning görs den informationen tillgänglig. Men det finns naturligtvis osäkerheter kring den framtida utvecklingen, t ex hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Hur klimatscenarier bäst kan användas för olika typer av beslutsfattande belystes under Rossby Centre Day som nyligen arrangerades på SMHI.

Bråttom med utstläppsminskningar

Martin Parry
Martin Parry inledningstalade under Rossby Centre Day.

Inledningstalare var Martin Parry, en av de främsta i världen inom området klimatanpassning. Parry hade bland annat en ledande roll inom IPCCs senaste klimatutvärdering.

- Bara för knappt tio år sedan trodde vi att vi hade mer tid att arbeta med utsläppsminskningar. Men med pågående utveckling ser vi att det är bråttom. Om en lyckad internationell uppgörelse uppnås i Köpenhamn i december kanske vi kan ha en maximal global uppvärmning om tjugo år.

Parry pekade på att utsläppsminskningar på sikt dämpar uppvärmningen och därmed klimateffekterna, men fortfarande måste ett brett anpassningsarbete göras. Modellberäkningar visar t ex att antalet människor som lider av hungersnöd skulle kunna tredubblas världen över i ett förändrat klimat, till bortåt en miljard.

Idag finns ett brett beslutsunderlag för utsläppsminskningar men också för anpassningsarbete, bland annat från regionala klimatmodeller som ger mer lokal, högupplöst information.

Snabba förändringar i Arktis

Terry Callaghan
Terry Callaghan, Abisko forskningsstation.

Terry Callaghan från Abisko forskningsstation belyste klimatet under de senaste åren, kanske en av de varmaste perioderna i norr på flera tusen år.

Under 1900-talet ses temperaturvariationer, men en betydande skillnad under senare år är att årsmedeltemperaturen kryper över noll-gradersstrecket. Det får konsekvenser bland annat för permafrosten som enligt mätningar förändrats drastiskt. Det riskerar i sin tur att stora mängder av den klimatpåverkande gasen metan kan läcka ut. I Abisko noterar man också hur trädgränsen flyttas uppåt och att floran förändras.

- Arktis är viktigt att studera därför att här sker förändringarna snabbt och de ger också återkoppling på det globala klimatet. Här finns två miljoner människor som måste anpassa sig till ett varmare klimat.

- Idag anpassar man sig efter rådande förändringar, t ex inom rennäringen. Men det måste börja ske en mer långsiktig planering för anpassning till framtida förändringar, sade Callaghan.

Han pekade på vikten av samarbete mellan forskare och olika intressenter.
- Forskarna vet idag för lite om vad användarna behöver och användarna vet inte riktigt vad forskarna kan erbjuda.

Ensembler viktigt underlag

Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI, presenterade ett nytt verktyg för beslutsunderlag. En ny serie med regionala klimatscenarier, en så kallad ensemble, har tagits fram. Det är en av de största regionala ensembler som finns tillgänglig idag.

Här kan användare se och jämföra resultat från ett flertal globala modeller nedskalade till regional nivå. Ensemblen innehåller också ett antal olika utsläppsscenarier. Möjlighet finns t ex att använda enstaka scenarier, medelvärden eller jämföra många olika scenarier, beroende på användningsområde.

- Med ensemblen får man betydligt bättre möjlighet att kvantifiera osäkerheterna relaterade till utsläppsscenarier, modellformulering och klimatsystemets naturliga variabilitet.

Mer om klimatförändringar

En rad andra föredrag under dagen belyste ytterligare exempel på klimatscenarier och hur de kan användas, samt kommande arbete inom Rossby Centre.

Mer information om Rossby Centre Day publiceras på hemsidan för Rossby Centre.

Rossby Centre Day 2009
Föreläsningar, diskussioner och utställningar var innehållet under årets upplaga av Rossby Centre Day på SMHI.