Utsläpp i Europa orsakar marknära ozon

Ozon finns i atmosfären men bildas också ibland nära jordytan och kan då vara skadligt. Halterna av marknära ozon är periodvis höga, i Sverige gäller det särskilt under vår och sommar i sydvästra delen av landet. Nya beräkningar bekräftar att problemet framförallt orsakas av utsläpp från kontinentala Europa.

Gasen ozon finns naturligt i atmosfären. Den finns i höga halter i stratosfären, där den skyddar oss mot farlig ultraviolett strålning från solen. Ozon kan också bildas nära jordytan av vissa föroreningar i kombination med solljus. Det är framförallt biltrafik, energiproduktion och andra industriprocesser som är de största källorna till ozonbildande ämnen.

Det marknära ozonet kan orsaka hälsoproblem och kan skada eller minska tillväxt av vegetation. Från EUs sida regleras halterna av marknära ozon med gränsvärden som inte ska överskridas.

Högst halter i sydväst

Halterna av marknära ozon varierar mycket mellan olika år. Alla delar av Sverige kan drabbas, men de högsta halterna uppstår som regel under april till juli i framförallt sydvästra Sverige. EUs gränsvärden som ska gälla från år 2020 överskrids oftast flera gånger varje år.

Karta marknära ozon
Figuren visar det antal dagar då halterna av marknära ozon överskrider EUs gränsvärde som ska gälla från år 2020. Beräkningarna gäller år 2008 och är gjorda med SMHIs spridningsmodell MATCH kombinerat med observationer. Förstora Bild

- När det gäller att planera åtgärder för att reducera halterna av luftföroreningar måste man känna till var de utsläpp som orsakar problemen kommer från, säger Magnuz Engardt, luftmiljöforskare SMHI.

Med hjälp av spridningsmodeller kan forskarna slå fast att marknära ozon i Sverige framförallt orsakas av utsläpp i kontinentala Europa. I en ny analys detaljstuderades bland annat förhållandena i Stockholmsområdet. Slutsatserna bekräftar att det inte är lokala utsläpp som ligger bakom förhöjda halter ozon i Stockholmsområdet.

EUs direktiv föreskriver även hur övervakningen av ozon ska skötas av varje land. I den nya forskningsrapporten utvärderas också SMHIs beräkningsmodell MATCH. Det konstateras att modellen håller tillräckligt god kvalitet för att användas som komplement till mätningar för övervakning av ozonhalter.

Rapporten pekar också på områden där modellen kan förbättras. Det gäller till exempel uppdaterad information om utsläpp av luftföroreningar i östra Europa, som man har mindre kunskap om jämfört med utsläpp i västra Europa.

Prognoser för luftkvalitet

Nytt inom området är också den nya europeiska tjänsten för luftkemi, som kommer att leverera grundläggande prognoser, analyser och data. Ett exempel är prognoser över förväntade halter av marknära ozon, vilka bland annat kan varna känsliga personer inför tillfällen med höga halter.

Tjänsten bygger på observationer och matematiska beräkningar både globalt och regionalt. En infrastruktur utvecklas som sedan kan användas och anpassas för olika användare. SMHI är en av huvudaktörerna bakom tjänsten.