SMHI utvecklar europeisk operationell klimattjänst för vattensektorn

I hård konkurrens med andra stora europeiska institut har SMHI tecknat kontrakt med det europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF, att utveckla en operationell klimattjänst för vattensektorn i Europa. Utvecklingen drivs inom Copernicus, det europeiska systemet för jordobservationer och miljödatatjänster.

– Vår erfarenhet är att råa klimatdata inte kan användas direkt av beslutsfattare eller på lokal nivå, utan det behövs kunskapsförmedling och bearbetning av informationen till lokala förhållanden, säger Berit Arheimer, chef för SMHIs hydrologiska forskning och koordinator för projektet.

– Genom att vi omvandlar klimatinformation till en rad klimatpåverkansindikatorer minskar vi klyftan mellan forskning och data å ena sidan, och vattenförvaltare och beslutsfattare å andra sidan. Det blir enklare och billigare att få med klimatpåverkan i planeringen och det kan ge stor samhällsnytta när nu kraven på klimatanpassning skärps.

Forsande bäck
SMHI ska utveckla en operationell klimattjänst för vattensektorn i Europa. Den ska förmedla en rad klimatpåverkansindikatorer som ska minska klyftan mellan forskning och data å ena sidan, och vattenförvaltare och beslutsfattare å andra sidan, i arbetet med klimatanpassning av samhället.

Sammanställer effekten av klimatförändring

I klimattjänsten kommer det att finnas en rad klimatpåverkansindikatorer, som sammanställer effekten av framtida klimatförändring för en specifik sektor eller verksamhet i form av trender och variabilitet. Arbetet med att göra en utvärdering av effekten av klimatförändringen eller en plan för klimatanpassning underlättas av att använda indikatorerna. Klimattjänsten ska också innehålla tips och metoder för hur data kan skalas ner till lokala förhållanden och ett antal fallstudier som visar hur arbetsgången kan se ut från data till beslutsunderlag inom olika samhällssektorer. Tjänsten innehåller också säsongsprognoser för vattenflöden som uppdateras en gång i månaden.

Projektet bygger vidare på en prototyp för klimattjänsten som SMHI tidigare utvecklat i dialog med europeiska miljökonsulter, som agerar kunskapsförmedlare och förser beslutsfattare med underlag när en verksamhet ska klimatanpassas.

Den operationella klimattjänsten utvecklas i rask takt. Redan i slutet av 2019 ska alla delar fungera i ECMWF:s produktionssystem, för att sedan förfinas under resterande delen av det treåriga projektet. Årliga användamöten kommer att arrangeras med deltagare från alla EU-länder.