Scenario — en tänkbar utveckling av klimatet

Hur kan klimatet tänkas bli i framtiden? För att ge svar på frågan arbetar klimatforskare med scenarier. "Scenarierna ger underlag för att planera och ta beslut både om hur utsläpp kan regleras, och hur vi behöver anpassa samhället när klimatet förändras", säger Gustav Strandberg, forskare vid SMHI.

Ett klimatscenario är en beskrivning av en tänkbar utveckling av klimatet i framtiden i meteorologiska termer.

Gustav Strandberg
Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHIs Rossby Centre.

– Framtida klimat beräknas med klimatmodeller. En klimatmodell är ett datorprogram som beskriver de fysikaliska lagar vi vet styr klimatsystemet. Beräkningarna görs på kraftfulla superdatorer. Klimatmodellerna matas med antaganden om framtida halter av växthusgaser, för att se hur de kan komma att påverka framtidens klimat, förklarar Gustav Strandberg.

– Det finns stora mängder information i klimatscenarierna, men också osäkra variabler. Den största osäkerheten är hur stora framtida utsläpp av växthusgaser kommer att vara; en global fråga som innefattar samhällsförändringar, politik, teknik, ekonomi med mera, säger han.

Utsläpp påverkar

På SMHIs webbplats finns klimatscenarier för Sverige och Europa. Här kan såväl allmänhet som klimatsamordnare, politiker eller andra intresserade välja olika scenarier och se vad som händer med temperatur, nederbörd och vind fram till år 2100. Scenarierna skiljer sig åt utifrån hur mängden av växthusgaser utvecklas. Scenarierna för utsläpp kallas RCP - Representative Concentration Pathways.

– Just nu följer utsläppen av växthusgaser nära scenario RCP 8,5. Scenarierna RCP 4,5 och 2,6 utgår från lägre utsläppsnivåer, berättar Gustav Strandberg.

Klimatscenarierna har tagits fram med hjälp av en beräkningsmodell utvecklad vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre. Den har gett möjlighet att visa högupplösta resultat för relativt små geografiska områden. För Sverige kan scenarierna även visas på länsnivå och dessutom utifrån avrinningsområden och meteorologiska distrikt.

Karta över Norden med temperaturjämförelse mellan scenario RCP 8.5 och 2.6.
Förändring av årsmedeltemperaturen i Sverige; beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000. Till vänster RCP 8.5, till höger RCP 2.6.