Satellitmätningar visar snöns dolda vattenmängder

När våren gör sitt intåg är många i allmänhet intresserade av att snön ska försvinna. Andra är mer intresserade av det vatten som finns lagrat i snötäcket. Mätningar från satelliter kan visa snötäckets utbredning, vatteninnehåll och var snön smälter.

Forskare från SMHI deltar i ett europeiskt forskningsprojekt som arbetar med att ta fram nya och enklare sätt att använda satellitdata om snö och is.

Data från optiska satelliter kan visa snötäckets utbredning på en detaljerad nivå. Förändringar i utbredningen visar var snön har smält. Det är värdefull information vid situationer med höga flöden i vattendrag i samband med snösmältning.

– Information om var snötäcket försvunnit kan ge stöd vid bedömning om var i vattendragen vattennivåerna kan förväntas stiga ytterligare, eller om kulmen redan har nåtts, säger David Gustafsson, forskare hydrologi på SMHI. 

Karta med snötäckningsgrad 1 april 2013
Data från optiska satelliter kan visa snötäckets utbredning på en detaljerad nivå. Den 1 april var stora delar av Sverige täckt av snö, endast i sydväst var det barmark (grönt på kartan). I mörklila områden är snötäckningsgraden över 91 %. Grå områden är skymda av moln och saknar data över snötäckningsgrad. Förstora Bild

Vattenmängden i snön viktig

För att uppskatta den mängd vatten som bildas när snötäcket smälter, det vill säga snöns vatteninnehåll, mäts den mikrovågsstrålning som naturligt strålar ut från jordytan. Den påverkas mycket av mängden snö på marken.

I kombination med information om snöstrukturen går det att räkna ut hur mycket vatten snön innehåller. Det kan ge en prognos för hur mycket vatten som snösmältningen kommer att ge till vattendragen.

– Det är svårt att beräkna vatteninnehållet i snön, men det är nog det som är mest intressant för till exempel vattenkraftsindustrin, tillsammans med bedömning av vattentillgång och risk för torka följande sommar.

Dialog med användare del av utvecklingen

Med information om vatteninnehållet i snön kan kraftindustrin på ett bättre sätt planera kraftproduktionen och hur mycket vatten som ska användas från vattenmagasinen.

– I dialog med användarna har vi prioriterat att utveckla information om snötäckningsgraden och hur mycket vatten snön innehåller. Vi har också tittat på hur vi kan visa var snön smälter, säger David Gustafsson.

Våt snö visar på snösmältning

Forskarna kan identifiera de områden där snön håller på att smälta genom att låta satelliter mäta om snötäcket har en torr eller våt yta. När snön smälter ökar det flytande vattnet i snötäcket och snön blir våt. En våt yta på snötäcket visar på att snön håller på att smälta.

Under vintern 2012/2013 är en pilotservice tillgänglig med dagliga uppdateringar av snötäckningsgrad och snövattenekvivalent. Till nästa vinter ska systemet vara i drift. Systemet utvecklas också för att bearbeta och tillhandahålla data från de kommande europeiska Sentinel-satelliterna.

I projektet arbetar forskarna också med att tillgängliggöra data på ett enklare och kostnadseffektivare sätt. Med tjänster som gör att användarna kan beskriva vilket område de är intresserade av och endast hämta data om detta område, minskar de mängder data som användarna måste hämta hem, lagra och bearbeta.

Projektet Cryoland ingår i EUs sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7).