Samlad vetenskap om klimatmodeller

Regionala klimatmodeller har blivit viktiga verktyg för att ge detaljerade scenarier kring ett förändrat klimat. Nu finns en samlad vetenskaplig beskrivning av SMHIs modeller och hur de kan användas.

SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre har utvecklat beräkningsmodeller för klimatet under mer än tio år.

De regionala modellerna har kommit att bli viktiga redskap för detaljerad information om klimatutvecklingen, men nyttjas också för att studera effekterna av ett varmare klimat.

Vid sidan av en bred användning över Europa har SMHIs regionala modeller varit grunden för klimatanalyser i Arktis, delar av Sydafrika, Nord- och Sydamerika.

De har även varit en bas för så kallade paleoklimatologiska beräkningar, det vill säga hur klimatet kunde tänkas vara innan direkta observationer började göras.

Samlad vetenskaplig publikation

En samlad dokumentation kring SMHIs regionala klimatmodeller och exempel på användningsområden har nu publicerats i en specialutgåva av den vetenskapliga tidskriften Tellus.

Dryga tiotalet artiklar beskriver hur modellen är uppbyggd och hur den fungerar, men också en rad teman som exempelvis osäkerheter i beräkningarna, extremväder i framtiden och framtidsscenarier för Arktis.

Artiklarna är skrivna av medarbetare vid Rossby Centre, men även andra forskare på och utanför SMHI som använder regionala beräkningsmodeller och resultat från dem.

- Det är naturligtvis viktigt att vi dokumenterar och publicerar vårt arbete. Med denna specialutgåva av Tellus finns en samlad beskrivning kring regionala klimatmodeller och som är åtkomliga för alla intresserade, säger Colin Jones, chef Rossby Centre.

Artiklarna i den aktuella utgåvan av Tellus är tillgängliga på webben. Tidskriften kommer senare att ges ut i tryckt form.