Så mycket kostar utsläppen – nytt verktyg beräknar luftkvalitet och hälsa

Ett helt nytt verktyg gör det möjligt att bedöma hur utsläpp i luften påverkar människors hälsa och hur stora samhällskostnaderna blir. En studie visar på besparingar av storleksordningen hundra miljoner kronor per år genom omläggning av motorväg i stadsbebyggelse.

Det finns tydliga samband mellan halter av luftföroreningar och effekter på människors hälsa. Det handlar om nedsatt lungfunktion, astma- och bronkitsymtom, symtom från nedre luftvägar hos barn, sjukhusinläggningar och förtidig dödlighet.
 
I Sverige bedöms t.ex. mer än 5 000 människor per år dö i förtid på grund av partiklar i luften. Betydande källor till utsläppen är den svenska vägtrafiken, vedeldningen, samt utsläpp från kontinentala Europa som transporteras hit med luftströmmar.

- Det är viktigt att ta med hälsoperspektivet och samhällets kostnader vid många olika typer av planering. Det kan exempelvis gälla beslut kring vägar, dubbdäck, trängselavgifter, nya energislag och vid bebyggelseplanering, säger Gunnar Omstedt, luftmiljöforskare SMHI.

Ett helt nytt verktyg, SIMAIRscenario, har utvecklats för att värdera luftföroreningars effekter på hälsan och de kostnader som därmed uppstår. Det webbaserade beräkningssystemet ger möjlighet att utvärdera olika scenarier för beslutsfattande.

Stora samhällsbesparingar

I en färsk studie beräknas effekterna av en motorvägsomläggning i Umeås stadsbebyggelse. Ett scenario visar att befolkningen i centrala delarna då skulle utsättas för lägre halter luftföroreningar. Omräknat i hälsoperspektiv kan omläggningen motsvara en samhällsbesparing på storleksordningen hundra miljoner kronor varje år. Direkta kostnader för själva vägbyggandet finns dock inte med i kalkylen.
 
SIMAIRscenario bygger på SMHIs befintliga system för att beräkna luftkvalitet, SIMAIR. Systemet tar hänsyn till utsläpp och hur de sprids i luften beroende bland annat på meteorologiska faktorer. För att kunna fatta beslut om utsläppsminskningar är det särskilt viktigt att se varifrån föroreningarna kommer.

Det nya verktyget SIMAIRscenario beräknar vidare hur människor exponeras av utsläppen, vilket kombineras med en utarbetad metodik för att bedöma hälsoeffekterna. Faktorer som antal dagar på sjukhus och dödlighet klassas som kostnader för samhället.
 

Gävle trafikplanering
En studie omfattar effekterna av en omläggning av E4:an genom Umeå. Vänstra bilden visar nuvarande vägsträckning (röd) och projekterad (blå). Högra bilden illustrerar ett scenario för förändrad exponering för bosatta personer. Grön färg indikerar lägre halter luftföroreningar efter en omläggning, medan gult, orange och rött är högre halter. Utifrån detta underlag beräknar SIMAIRscenario förändringar i hälsoeffekter och därefter det ekonomiska utfallet. Förstora Bild

Detaljerade data för hela landet

Den som använder webbverktyget SIMAIRscenario klickar på en karta för att få tillgång till speciellt nerladdad, högupplöst information om luftföroreningshalter och olika typer av befolkningsdata, såsom antal personer i olika åldrar.

- Tidigare studier har visat på att information om luftföroreningar måste vara detaljerad. Gradienterna är starka, hälsostatistiken kan variera på några tio-tal meter när, beroende på avstånd till exempelvis vägar, säger Stefan Andersson, luftmiljöforskare SMHI.

Metodiken att beräkna hälsoaspekter har använts tidigare, bland annat för att bedöma effekten av trängselavgifter i Stockholm. SIMAIRscenario kan användas för hela Sverige.

SIMAIRscenario har utvecklats av SMHI-forskare i samarbete med expertis om hälsoeffekter och ekonomisk värdering vid Umeå universitet och VTI. Vägledande för arbetet är också slutsatser från FNs världshälsoorganisation. Utvecklingen är finansierad av Trafikverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.