Regionala klimatscenarier nyckel för lokalt klimatarbete

Förbättrade regionala klimatmodeller är värdefulla för regional och lokal klimatinformation, för planering av klimatanpassningsåtgärder och klimattjänster de kommande 20 åren. En av utmaningarna ligger i att sålla fram den information som är mest intressant för användarna. 

Ralf Döscher är klimatforskare på SMHI med expertkunskap inom modellutveckling och regional klimatmodellering. Under FNs pågående klimatmöte i Bonn finns han på plats för att dela med sig av den vetenskapliga kunskapen om klimatmodellering och de svar som forskningen kan stötta samhället med.

– Efterfrågan på lokal klimatinformation växer snabbt. Det finns behov att kunna studera lokala klimateffekter och arbeta med strategier för  klimatanpassning. Särskilt stort är intresset för extrem påverkan, som lokala översvämningar kopplade till kraftig nederbörd, berättar Ralf Döscher.

Möjligt beskriva ännu mer

Utvecklingen går hela tiden framåt, och forskarna ser möjligheter att kunna beskriva ännu mer om framtida klimatförändringar med mer högupplösta modeller.

Ralf Döscher
Ralf Döscher, klimatforskare, Rossby Centre, SMHI.

– Värdet av informationen ökar generellt med detaljeringsgraden, och ju finare upplösning vi har, desto bättre kan vi beskriva till exempel kraftig nederbörd, vilket har stor påverkan i bland annat stadsmiljöer. Vi kan också på ett tydligare sätt beskriva hur klimatet påverkas och förändras på olika sätt beroende på lokala variationer i landskapet, säger Ralf Döscher.

De regionala modellerna utvecklas ständigt, och en av utmaningarna ligger i att förbättra processbeskrivningarna som används i modellerna för att räkna om den globala informationen till regional. Med förbättrade processbeskrivningar blir de regionala klimatmodellerna ännu mer avancerade. 

Klimattjänster underlättar för användare

CORDEX, ett internationellt nätverk för regional klimatmodellering, ger tillgång till regionala klimatprojektioner som är ett värdefullt komplement till de globala klimatprojektionerna. Sådana nedskalningar kommer de närmaste decennierna att vara den primära källan för att utveckla klimattjänster för regional och lokal nivå, de är därför mycket viktiga.

Genom täta dialoger med användarna av informationen kan forskare hjälpa till att sålla fram och tolka den information som behövs. Ett sätt är att förpacka den alltmer komplexa klimatinformationen i användarvänliga klimattjänster. I takt med att mängden tillgänglig information ökar kommer också klimattjänsterna att bli flera.