Rapport om marknära ozon

Att förbättra prognoser för det skadliga marknära ozonet behandlas i en ny forskningsrapport, som också jämför mätningar och beräkningar.

Forskningsrapporten redovisar studier som handlar om hur väl resultaten från SMHIs spridningsmodell MATCH stämmer överens med mätdata för ozon i Sverige.
 
Inom arbetet har metoder också utvecklats för att förbättra prognoserna, bland annat med högupplösta beräkningar.
 
Modellen kan ha svårt att beskriva de allra högsta halterna av ozon som inträffar någon gång per år. Dessa tillfällen har därför analyserats närmare och med hjälp av beräkningar har projektet undersökt varifrån luftmassan då härstammar.

Arbetet har bedrivits vid SMHI och IVL, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Underlag för varningssystem

Resultaten av rapporten kommer även att utgöra ett viktigt underlag i arbetet med att bygga upp ett svenskt informations- och varningssystem för luftkvalitet och värmeböljor. Det utvecklas av SMHI i samverkan med berörda myndigheter inom ramen för ett särskilt anslag för krisberedskap.