Prognostjänst för luftkemi växer fram i Europa

Alla vet vi hur stor inverkan vädret har på vardagen. Men variationer i luftens kemiska sammansättning spelar också en avgörande roll, kanske främst för klimatet och för vår hälsa. Nu växer en helt ny europeisk luftkemisk prognostjänst fram.

Det kemiska tillståndet i atmosfären ger kännbara effekter på livet på jorden. Listan på de faktorer som påverkar kan göras lång, till exempel solstrålning, koldioxid, metan, ozon och partiklar. SMHI är en av huvudaktörerna bakom en ny europeisk luftkemisk tjänst, som ska leverera grundläggande prognoser, analyser och data.

- Den luftkemiska prognostjänsten kommer att likna den meteorologiska. Den bygger på observationer och matematiska beräkningar både globalt och regionalt. Vi utvecklar en infrastruktur som sedan kan användas och anpassas för olika användare, säger Lennart Robertson, forskare inom luftmiljö SMHI.
 

Luftkvalitet och mängden växthusgaser

Redan nu finns flera exempel på den nya luftkemiska informationen. Prognoser för luftkvalitet visar förväntade mängder av ämnet marknära ozon. Andra tjänster som rör människors hälsa är t ex halter av kvävedioxid och partiklar. UV-prognoser ger aktuella nivåer av den skadliga delen av solstrålningen.

Solstrålningsprognoser ger också information om hur tillgången till solenergi varierar. Inom klimatområdet ges aktuella nivåer på atmosfärens halter av klimatpåverkande gaser, till exempel koldioxid och metan.

- Det blir ett brett spektrum luftkemisk information. Resultaten som presenteras på en webbportal kan användas av privatpersoner, av beslutsfattare eller forskare. Andra aktörer kan utifrån tjänsterna skapa nya produkter och här är möjligheterna oändliga, säger Lennart Robertson.

Ozonprognos
Ett exempel på den nya luftkemiska tjänsten är prognoser för marknära ozon som sträcker sig tre dagar framåt.

Satellitmätningar ger bättre information

Arbetet med att skapa en helt ny infrastruktur för prognostjänsten är omfattande. En viktig del är att använda mätningar från satelliter och från marken, på ett bättre sätt än vad som tidigare varit möjligt, in i de avancerade datorberäkningarna. Beräkningsresultaten ska också kontinuerligt jämföras med observationer för att höja kvaliteten. En annan bärande idé är att de luftkemiska beräkningarna ska göras av flera aktörer. På så sätt kan en hel serie med resultat, så kallade ensembler, presenteras vilket ökar resultatens användbarhet och leveranssäkerhet.

- Här finns starka kopplingar till arbetet med att beräkna spridningen av den isländska vulkanaskan. Erfarenheterna härifrån visar bland annat vikten av att kunna använda mer observationsdata, både som grund för beräkningarna men också för att verifiera beräkningsresultaten, säger Lennart Robertson.

Projektet MACC, ”Monitoring atmospheric composition and climate”, går nu in i en andra fas mot fullt operationella tjänster. SMHI är en av sex huvudaktörer och bidrar med luftkemiska beräkningar med den regionala beräkningsmodellen MATCH. MACC är en del i EUs satsning ”Global Monitoring for Environment and Security”.
 

Luftkemi verifikationer
I de nya tjänsterna används observationsdata alltmer. Bilden visar skillnader mellan beräkningar och jämförande observationer (ringarna på kartan). Förstora Bild
Luftkemi ensembler
De luftkemiska beräkningarna görs med flera olika beräkningsmodeller. Dessa presenteras som intervall i bilden och ger bland annat en god bild av säkerheten i beräkningarna. Förstora Bild